Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Fastställt av styrelsen 1995-03-08, § 7
Reviderat vid årsmötet 2007-03-14, § 11
Reviderat vid årsmötet 2014-02-26, § 11

 

REGLEMENTE
Brönneslöv Stipendiet

för styrelsen och revisorerna i Eslövsbygdens Släkt- och Folklivsforskare avseende Brönneslöv Stipendiet.

Utöver de i gåvobreven av den 22 december 1994 angivna villkoren gäller:

 1. Det övergripande målet med förvaltningen av gåvomedlen är att dessa placeras på sådant sätt att risken för förlust av medlen utesluts.

  Medlen bör placeras så att de ger högre avkastning än ränta på bankkonto, dock med iakttagande av vad ovan sagts.

  Medlen skall varje år vara tillgängligt för utdelning.

  Styrelsen skall protokollföra varje beslut som har med transaktionerna att göra.

  Föreningens firmatecknare, två i förening, har att teckna föreningen i alla ekonomiska sammanhang rörande de i gåvobreven angivna medlen inklusive upplupen ränta.

  Sedan utbetalning av det specialdestinerade stipendiet på 10 000 kr skett och eventuella därmed sammanhängande utgifter bestridits, skall eventuellt resterande kapital/ränta läggas till de medel som anges i gåvobrevet om 100 000 kr.

  Det åligger revisorerna, sedan de tagit del av från bank och/eller värdepappersförvaltande institutioner utfärdad skriftlig aktuell uppgift om behållningen av gåvomedlen, att avge särskilt yttrande i revisionsberättelsen till årsmötet.

 2. I avsikt att öka möjligheten att få fler att söka Brönneslöv Stipendiet skall styrelsen sprida kännedom om det genom t ex notiser i aktuella medlemsskrifter, lokalpress samt vid lokala såväl som regionala sammankomster för släkt- och hembygdsforskare.

 3. Styrelsen har att inför utseende av stipendiat förvissa sig om, förutom den tilltänkta forskningsinriktningen, även dennes möjligheter, vilja och förutsättningar att kunna genomföra forskning eller en klarläggande studie i ämnet.

  Stipendiaten bör få stipendiet uppdelat på flera utbetalningstillfällen.

  Ansökan om stipendiet skall ske skriftligt med angivande av bl a ämnesval och tidsåtgång.

  Stipendium kan även ges för t ex bidrag till tryckning av färdigt material, uppmärksammande av färdiga böcker, arbete/projekt av olika slag inom folklivsområdet m m.

  Styrelsen bör inför val av stipendiat kunna komplettera sitt eget kunnande genom att adjungera en eller flera personer med intresse för kulturella frågor och med god kulturell bakgrund. Styrelsen ensam avgör dock valet av stipendiat.

  Styrelsen bör endast offentliggöra vem som har fått stipendiet och inte vilka som har sökt.

  Stipendiaten har att bekräfta förutom mottagandet av det fastställda beloppet även ämnesval, tidsåtgång och de övriga villkor som styrelsen kan behöva ställa.

 4. Forskningsresultatet eller den klarläggande studien i ämnet skall av stipendiaten överlämnas i minst tre exemplar. Innan utbetalning av resterande slutbelopp sker skall styrelsen protokollföra sitt accepterande av resultatet.

  Styrelsen skall vid angivandet av villkoren för stipendiet förbehålla sig rätten att få publicera hela eller delar av forskningsresultatet.

 5. Styrelsen skall såväl vid utseendet av mottagare till Brönneslöv Stipendiet som vid presentationen av forsknings-/studieresultat se till att få god och omfattande publicitet. Stipendiaten bör förpliktigas att vara behjälplig vid pressinformation, lämna muntlig redogörelse vid vår och eventuell annan förenings sammankomst liksom i skolor etc.

  Det skall finnas möjlighet för dem som så vill att inhandla exemplar av utredningen mot erläggande av avgift, som täcker tryck-, expeditions- och portokostnader.

 6. Detta reglemente kan inte ändras annat än genom majoritetsbeslut på förenings- eller årsmöte.

  Ärendet skall alltid anges i kallelsen till mötet.

 7. I händelse av att någon av de i reglementet angivna bestämmelserna inte överensstämmer, helt eller delvis, med villkoren i gåvobreven så gäller skrivningen i gåvobreven.

 


Åter till Brönneslöv stipendiet

Åter till första sidan