Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Fastställt av styrelsen 1995-03-08, § 7
Reviderat vid årsmötet 2007-03-14, § 11
Reviderat vid årsmötet 2014-02-26, § 11
Reviderat vid årsmötet 2019-02-25, § 11

 

REGLEMENTE
Brönneslöv Stipendiet

För styrelsen och revisorerna i Eslöv-Höör Släkt- och Folklivsforskare avseende Brönneslöv Stipendiet.
Utöver de i gåvobreven av den 22 december 1994 angivna villkoren gäller:

1. Förvaltningen av medlen ska ske så att risk för förlust av medlen utesluts.

Medlen bör placeras riskfritt men så att de ger högre avkastning än ränta på bankkonton.
Medlen bör vara tillgängliga för utdelning varje år, om förräntningen medger detta.
Styrelsen ska protokollföra varje beslut som har med stipendiet att göra.
Styrelsens ordförande och kassör, två i förening, tecknar föreningen i alla ekonomiska sammanhang som gäller de i gåvobrevet angivna medlen inklusive upplupen ränta.
Revisorerna ska, sedan de tagit del av från bank och/eller värdepappersförvaltande institutioner utfärdad skriftlig aktuell uppgift om behållningen av gåvomedlen, lämna särskilt yttrande i revisionsberättelsen till årsmötet.

2. För att öka möjligheten att få fler sökande till Brönneslöv Stipendiet ska styrelsen sprida kännedom om det genom t ex notiser i aktuella medlemsskrifter, lokalpress samt vid lokala och regionala sammankomster för släkt- och hembygdsforskare.

3. Ansökan om stipendium ska ske skriftligt och innehålla vad ansökan avser och om stipendium/motsv erhållits från annat håll och i så fall med vilken summa.
Styrelsen bör inför val av stipendiat kunna komplettera sitt eget kunnande genom att
adjungera en eller flera personer med intresse för och kunskap i kulturella frågor. Styrelsen ensam avgör dock valet av stipendiat.
Styrelsen bör endast offentliggöra vem som har fått stipendiet och inte vilka som har sökt.
Stipendiaten ska bekräfta att stipendiet mottagits.

4. Stipendiaten ska överlämna forskningsresultat/motsv till föreningen i tre exemplar. Styrelsen ska protokollföra att den accepterat det presenterade resultatet, innan stipendiet betalas ut.
Som villkor för stipendiet kan styrelsen ange sig ha rätt att publicera hela eller delar av forskningsresultatet.

5. Styrelsen ska både vid utseendet av mottagare till Brönneslöv Stipendiet och vid presentation av forskningsresultatet se till att skaffa god och omfattande publicitet. Stipendiaten bör hjälpa till vid eventuell pressinformation och lämna muntlig redogörelse vid vår och eventuell annan förenings sammankomst liksom i skolor etc.

Den som vill köpa exemplar av forskningsresultatet ska ha möjlighet att göra detta för ett belopp, som täcker tryck-, expeditions- och portokostnader.

6. Detta reglemente kan bara ändras genom majoritetsbeslut på förenings- eller årsmöte.
Ärendet ska alltid anges i kallelsen till mötet.

7. Om någon av de i reglementet angivna bestämmelserna inte överensstämmer med gåvobrevets villkor, helt eller delvis, gäller skrivningen i gåvobrevet.

 

 


Åter till Brönneslöv stipendiet

Åter till första sidan