Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

GÅVOBREV
Brönneslöv Stipendiet

Till föreningen ”Eslövsbygdens Släkt- och Folklivsforskare” överlåter jag, Torsten Lundberg, en gåva om etthundratusen (100.000:-) kronor.

Följande villkor skall härvid gälla.

  1. Medlen skall förvaltas åtskilda från föreningens övriga medel under benämningen  "Brönneslöv Stipendiet”.

  2. Minst 90 % av nettoavkastningen skall varje år - med början 1996 - delas ut i form av ett eller flera stipendier även dessa benämnda ”Brönneslöv Stipendiet”. I avsikt att kapitalet skall ge optimal avkastning får resterande del av avkastningen användas till kostnader för täckande av olika slags avgifter härför.
    Om det för något år inte skulle gå att finna lämplig stipendiat, så skall det årets avkastning utdelas året därefter jämte det då aktuella årets avkastning.

  3. Avsikten med stipendiemedlen är att möjliggöra för stipendiaten att genom forskning eller studier kartlägga skeenden i äldre tider inom Frosta, Onsjö och Harjagers härader och att därefter sprida kännedom härom på olika sätt - exempelvis genom information i skolor.

  4. Föreningens styrelse ansvarar för alla frågor kring stipendiemedlen och stipendieutdelningen, men äger rätt att i dessa angelägenheter adjungera en eller flera särskilda ledamöter - företrädesvis givaren eller medlem ur dennes familj i vid mening.

 

Eslöv den 22 december 1994

Torsten Lundberg

 


Åter till Brönneslöv stipendiet

Åter till första sidan