Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Marieholm
arkivregister

Åter till innehållsförteckningen

 

Kommunalstämma

Protokoll
Marieholms kommun bildades 1952 av Torrlösa, Östra Karaby, Reslövs kommuner och Marieholms municipalsamhälle. Den bestod t.o.m. 1970 och ingick i den tillsammans med Eslövs stad bildade Eslövs kommun 1971.
- 1953 (ingår i kommunalfullmäktige). Med protokoll från förberedande verksamhet 1951.

Kungörelser
- 1953 (ingår i kommunalfullmäktige). Med kungörelser från förberedande verksamhet 1951.

Inkomna skrivelser
- 1953 (ingår i kommunalfullmäktige).

 

 

Kommunalfullmäktige

Protokoll med bilagor
- 1952-1953. Med protokoll från förberedande verksamhet 1951, 1954-1970.

Kungörelser
- 1952-1970. Med protokollsbilagor från förberedande verksamhet 1951.

Valberedningsnämndens protokoll
- 1952-1970. Med protokoll från förberedande verksamhet 1951.

Diarier
- 1952-1962.

Inkomna skrivelser
- 1952-1954. Med inkomna skrivelser från förberedande verksamhet 1951. Häri även protokollsbilagor 1952-1970.
- 1955-1966. Häri även familjebidragsnämnden. Protokoll 1952-1963, kommunalnämnden , familjebidragsnämndens protokoll 1964-1967 och kommunalstämman. Protokoll, kungörelser och inkomna skrivelser 1953.
- 1967-1970.

 

 

Kommunalnämnd

Protokoll med bilagor
Kommunalnämnden utgjorde även brandstyrelse 1952-1970, förmedlingsorgan 1952-1970, familjebidragsnämnd 1964-1967, lönenämnd 1968-1970, arbetslöshetsnämnd 1952-1954 och 1964-1970, fastighetsnämnd 1968-1970, tekniska utskottet 1961-1967 vilket ersattes av arbetsutskottet 1968-1970, civilförsvarsnämnd 1964-1970, hästuttagningsnämnd 1952-1955, uttagningsnämnd 1956-1970, sotningsdistrikt 1952-1970, vägnämnd 1952-1963, ägodelningsnämnd, vattenrättsnämnd och försäkringsnämnd 1966-1970. Följande kommittéer har funnits: Idrottsplatskommitté 1952-1970, Friluftsbadkommitté 1952-1970, jordbrukardaghemskommitté 1952-1959, byggnadskommitté 1952-1970, familjebostadsbidragskommitté 1957-1967, utredningskommitté 1960-1970 samt vatten- och avloppskommitté 1958-1970.
- 1952. Med protokoll från förberedande sammanträden 1950-1951 och protokoll från gemensamt sammanträde med municipalnämnden och kommunalnämnden för underhandling om ett gemensamt kommunalkontor med anställd kassör 1951.
- 1953-1957.
- 1958-1959. Med protokoll från gemensamma sammanträden med Marieholms municipalnämnd, kommunalnämnden och kommittén för vatten och avlopp i anledning av uppgjorda förslag till nya vattentaxor inom kommunen 1958.
- 1960-1961. Med protokoll från sammanträde angående avtal mellan Marieholms kommun och Marieholms yllefabrik för anslutning till kommunens reningsverk och med protokoll från kommunalnämndens tekniska utskott.
- 1962-1965, 1966-1967 Med protokoll förda vid gemensamma sammanträden med samarbetsnämnderna i Svalöv och Eslöv angående fria läroböcker, skolmåltider och stipendier 1966.
- 1968-1970. Med brandordning 1969.

Tekniska utskottets protokoll
Kommunalnämndens tekniska utskott tillsattes genom kommunalfullmäktiges beslut 1960 och ersattes av ett arbetsutskott 1968.
- 1961-1967.

Tekniska utskottets protokollsbilagor
- 1961-1967.

Arbetsutskottets protokoll med bilagor
Arbetsutskottet ersatte genom beslut 1967 tekniska utskottet fr.o.m. 1968. Arbetsutskottet handlade även lönenämndens ärenden.
- 1968-1970.

Familjebidragsnämndens protokoll
- 1964-1967 (ingår i kommunalfullmäktige).

Familjebostadsbidragsdelegationens protokoll
- 1957-1967. Häri även protokollsbilagor 1952-1970, tekniska utskottets protokollsbilagor 1961-1967 och arbetsutskottets protokoll med bilagor 1968-1970.

Protokollsbilagor
- 1952-1970. Med föredragningslistor och anslag om protokollsjusteringar.

Elverkets protokollsbilagor, räkenskaper och övriga handlingar
Marieholms municipala el-verk kom vid municipalsamhällets upplösning 1960 att tillhöra kommunalnämnden 1961-1970.
- 1960-1970. Med handlingar 1954-1959 och 1971.

Diarier
- 1952-1970. Med diarier från kommunens avveckling 1971.

Liggare över befattningshavare med pensionsrätt
- 1952-1954 (ingår i Reslövs kommun, Kommunalnämnden).
- 1952-1970. Med handlingar från förberedande verksamhet 1951.

Personalliggare
- 1952-1970. Häri även inventarier 1965-1970.

Personalkort
- 1954-1970.

Inventarier
- 1965-1970.

Arkivförteckningar
- Odat. Arkivförteckning 1961.

Förteckning över borgen för Eg.- och Ef. lån
- 1952-1970.

Korrespondens
- 1952. Med korrespondens från förberedande verksamhet 1951, 1953-1960, 1961-1962 Med brandordning 1962, 1963-1970.

Tekniska utskottets inkomna skrivelser
- 1961-1970. Innehåller även arbetsutskottets inkomna skrivelser 1968-1970.

Förmedlingsorganets inkomna handlingar
- 1952-1970.

Värdehandlingar
- 1952-1970. Innehåller: Handlingar angående försäljning av mark och fastigheter med tillhörande handlingar 1897-1951, handlingar angående köp av mark och fastigheter, avtal och gåvobrev gällande mark som skänkts till municipalsamhället och Marieholms kommun 1952-1970 samt handlingar angående köp och försäljning av Marieholms gästgivargård.
- 1952-1970. Innehåller: Kontrakt, avtal och fonders handlingar.

Låneakter
Serien utgallras jämlikt SFS 1958:530 efter lånets 25 åriga giltighetstid plus 1 år efter dess inlösen.
- 1952-1955. Utgallrade 1982.

Handlingar angående vatten och avlopp
- 1952-1963. Innehåller: Handlingar angående vatten och avloppsanläggning, anbud, kostnadsförslag och entreprenadkontrakt.
- 1953-1970. Innehåller: Handlingar angående vattenförsörjning och avlopp, Ringsjöobjektet, ritningar, värderingsprotokoll över skördeskador i samband med kabelarbete, skötselprogram för vattenverket och kontrollaboratoriets protokoll.
- 1954-1961. Innehåller: Handlingar angående anbud, entreprenadkotrakt, räkenskapssammandrag, besiktningsprotokoll, ritningar och arbetsbeskrivning.
- 1954-1964. Innehåller: Handlingar angående sammanställning av beräknade kostnader för avloppsreningsverket och huvudloppsledning, avtal och ritningar.
- 1955-1959. Innehåller: Handlingar angående kontraktshandlingar för leverans och montering av maskinutrustning till vattenverket samt en tvist emellan Stävie grävningsaktiebolag och Marieholms kommun.
- 1956-1959. Innehåller: Handlingar angående el-installationer, programhandlingar och anbud på grävning av brunn, entreprenadkontrakt och anbud för vattenverket i Marieholms municipalsamhälle.
- 1956-1960. Innehåller: Handlingar angående byggnads och rörledningsarbeten, anbud, utlåtande, räkenskapssammandrag, ritningar och besiktningsprotokoll.
- 1959-1960. Innehåller: Handlingar angående entreprenadkontrakt, ritningar, anbud och besiktningsprotokoll.
- 1959-1964. Innehåller: Söderbygdens vattendomstolshandlingar angående vattentäkterna Åkarp 5:1 och Håstenslöv 13:15.
- 1960-1966. Innehåller: Handlingar angående vatten och avlopp i Storgatan m.fl., avtal anbud, entreprenadkontrakt, räkenskapssammandrag och besiktningsprotokoll.
- 1961-1964. Innehåller: Handlingar angående vatten- avlopps- och gatuarbeten i Ringvägen, Norregatan och Onsjögatan, anbud, förslag och besiktningsprotokoll.
- 1961-1962. Innehåller: Handlingar angående anbud, kostnadsförslag, kontrakt och besiktningsprotokoll för anläggning av tillfartsväg till reningsverket, anbud och kontrakt för byggande av högspänningskabel, leveranskontrakt för transformator och ritningar till reningsverket.
- 1961-1964. Innehåller: Handlingar angående vatten- och avloppsanläggning i norra delen av Marieholms samhälle, anbud, entreprenadkontrakt, avsyningsutlåtande samt anbud och program angående neddrivning av observationsrör.
- 1962. Innehåller: Handlingar angående byggnads- och rörledningsarbeten för avloppsreningsverket.
- 1962-1964. Innehåller: Handlingar avgående den maskinella utrustningen i reningsverket anbud, kontrakt, skötselprogram och slutbesiktningsprotokoll.
- 1962-1968. Innehåller: Handlingar angående byggnadsfirman Emil Nilssons konkurs 1963, anbud, kontrakt, kostnadsförslag, programhandlingar och slutbesiktningsprotokoll för el-anläggningen inom avloppsreningsverket.
- 1963-1964. Innehåller: Handlingar angående entreprenadkontrakt, anbud och ritningar för va- och gatuanläggningar i kvarter Svalan, Bruksgatan, Tegelvägen och Skolgatan.
- 1963-1966. Innehåller: Handlingar angående vatten- avlopps- och gatuanläggningar i Industrigatan, Ringvägen, Onsjövägen, Sibbarpsvägen, kv. Byggmästaren och Älgen, anbud och entreprenadkontrakt.
- 1964-1966. Innehåller: Handlingar angående vatten avlopps- och gatuanläggningar i Köpmannagatan m.fl., anbud, ritningar, entreprenadkontrakt och slutbesiktningsprotokoll.
- 1965-1970. Innehåller: Handlingar angående driftsinstruktioner för reningsverket, va-utredning till stadsplaneförslag för Sibbarp 4:136 och kostnadsberäkning av va-anläggning till- och inom Reslövs by.
- 1965-1969. Innehåller: Handlingar angående va- och gatuarbeten i Nygatan, Tvärgatan och Klaragatan, asfaltering av Sandgatan - Bruksgatan, anbud, entreprenadkontrakt, slutbesiktningsprotokoll och handlingar angående vattenförsörjning och avlopp för nordöstra delen av Marieholms kommun.
- 1967-1968. Innehåller: Handlingar angående va- och gatuanläggning i Sibbarpsvägen - Ringvägen, anbud, entreprenadkontrakt och slutbesiktningsprotokoll.
- 1967-1970. Innehåller: Handlingar angående avloppsledning till Hultgrens fastighet i Sibbarp 1:2 Nygård, va- och gatuarbete i Odengatan, Ågatan och Tegelvägen, förslag till ändrad stadsplan för Sibbarp 2:6 m.fl. inom kommunen, förslag, ritningar, anbud, avtal och entreprenadkontrakt.

Handlingar angående el-verket
Marieholms municipala el-verk kom vid municipalsamhällets upplösning 1960 att tillhöra kommunalnämnden 1961-1970.
- 1961-1966. Innehåller: Handlingar angående el-anläggningar inom nya mottagningsstationer i Marieholm, anbud och leverans av transformator, ritningar, anbud, program angående ny högspänningskabel mellan västra och norra understationerna samt utredning och förslag till utbyggnad av el-verkets anläggningar inom Marieholms kommun.
- 1966-1969. Innehåller: Handlingar angående nybyggnad och el-anläggning vid nya mottagningsstationen på Sibbarpsvägen, ritningar och ändring av Sydkrafts 20KV-ledningar till och från mottagningsstationen, kablar mellan nya och gamla mottagningsstationen, el-anläggningar och renoveringar av gamla mottagningsstationen, anbud, program och kontrakt samt ny mätarutrustning vid Marieholms yllefabriks AB, avtal, förslag, ritningar och kontrakt angående gatubelysning i Köpmannagatan, Hantverksgatan, Nygatan, Klaragatan, Västergatan och Vinkelgatan, handlingar angående vägbelysningen inom Marieholms kommun och leverans av transformator till el-verket.
- 1968-1970. Innehåller: Handlingar angående spänningsomläggning inom Marieholms kommun etapp I och II, anbud, besiktningsutlåtande, kontrakt, avtal och registreringsbevis.

Handlingar angående gator och vägar
- 1968-1970. Innehåller: Handlingar angående bron över Saxån vid Marieholms Yllefabrik, förslag, anbud och entreprenadkontrakt för parkeringsanläggningar och gångbanor i Teckomatorpsvägen - Kävlingevägen och Kvarngatan samt exploateringskalkyl för Sibbarp 4:136 och 2:6 m.fl. fastigheter och slutbesiktningsprotokoll av gatu- och parkeringsanläggningar inom Marieholms samhälle, Eslövs kommun 1971-1973.

Ämnesordnade handlingar
- 1952-1968. Innehåller: Betygshandlingar och anställningsbevis för personal anställda vid Marieholms kommun, handlingar angående ritningar, förslag och anbud till brandbrunn och -dammar inom kommunen och handlingar angående fadderverksamheten ifrån Töysä kommun i Finland. Häri även liggare över befattningshavare med pensionsrätt 1952-1970, kassaböcker 1950-1951 och arkivförteckningar 1961. Förteckning över borgen för Eg.- och Ef. lån 1952-1970. Överförmyndarens årsredogörelser 1969-1970.

Huvudböcker (Bokslut)
- 1952-1955. Med räkenskaper från förberedande verksamhet 1950-1951, 1956-1970.

Kassaböcker
- 1952-1970.

Fördelningsböcker
- 1952-1970.

Dagböcker
- 1969-1970.

Verifikationer
För ytterligare information, se den manuella förteckningen.
- 1952-1970.

Skattekort
- 1952-1970.

Ritningar
- 1955-1956. Angående vattenverk och va-ledningar inom Marieholms kommun.

 

 

Barnavårdsnämnd

Protokoll med bilagor
- 1952-1970. Med protokoll från förberedande sammanträde 1951.

Liggare över barnavårdsmannaskap
- 1952-1966. Med Torrlösa och Reslövs kommuner. Liggare över barnavårdsmannaskap 1932-1951 Häri även korrespondens 1952-1970.

Liggare över barn som varit föremål för nämndens verksamhet
Fosterbarn.
- 1952. Se: Reslövs kommun, Barnavårdsnämnden.
- 1952-1961. Häri även Torrlösa kommun, barnavårdsnämnden. Liggare över barn som varit föremål för nämndens verksamhet 1947-1951.
- 1952-1964. Häri även Reslövs kommun, barnavårdsnämnden. Liggare över barn som varit föremål för nämndens verksamhet 1938-1951.

Korrespondens
- 1952-1969. Innehåller: Polisrapporter och beslut angående stölder, bränder och fylleriförseelser.

Personakter över barn som varit föremål för samhällsvård och skyddsuppfostran
Akterna är ordnade i alfabetisk ordning efter barnets familjenamn.
- 1952-1965 A – N, 1952-1970 O - Ö. Innehåller även handlingar angående övervakning och omhändertagande av barnavårdsnämnden.

Barnavårdsmannaakter
- Odaterade.

Fosterbarnsinspektörens anteckningar
- 1952-1970. Häri även Reslövs kommun barnavårdsnämnden. Fosterbarnsinspektörens anteckningar 1946-1951.

Kassaböcker
- 1952-1970.

 

 

Biblioteksstyelse

Protokoll med handlingar
1952-1970. Med protokoll från förberedande verksamhet 1951. Häri även civilförsvarsnämnden. Protokoll 1952-1963.

 

 

Byggnadsnämnd

Protokoll
- 1952-1958. Med protokoll från 1951, 1959-1960 lucka, 1961-1970.

Protokollsbilagor
- 1961-1970.

Korrespondens
- 1961-1970.

Stadsplaneändringar
- 1961-1968. Innehåller handlingar angående kv. Ekorren, Hans och Greta, Färgaren, Örnen och Hägern samt korsningen Storgatan - Fabriksgatan inom Marieholms samhälle och kv. Älgen. Häri även protokoll 1952-1958 och korrespondens 1961-1970.

Kassaböcker
- 1955-1968.

 

 

Civilförsvarsnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även civilförsvarsnämnd 1964-1970.
- 1952-1963 (ingår i biblioteksstyrelsen).

 

 

Familjebidragsnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även familjebidragsnämnd 1964-1967. Därefter ingick familjebidragsnämnden i socialnämnden 1968-1970.
- 1952-1963 (ingår i kommunalfullmäktige).

 

 

Fastighetsnämnd

Protokoll och handlingar
Kommunalnämnden utgjorde även fastighetsnämnd 1968-1970.
- 1952-1967 (ingår i hemhjälpsnämnd). Häri även Reslövs kommun, fastighetsnämnden. Protokoll 1950 - 1951.

 

 

Fattigvårdsstyrelse

Protokoll med bilagor
Fattigvårdsstyrelsen ersattes av socialnämnden fr.o.m. 1957.
- 1952-1956 (ingår i socialnämnd). Med protokoll från förberedande verksamhet 1951.

Diarium
- 1952-1954. Med Reslövs kommun, fattigvårdsstyrelsen. Diarium 1928-1951.

Liggare över understödstagare
- 1952-1956 (ingår i socialnämnd).

Inkomna handlingar
- 1952-1956 (ingår i socialnämnd).

Socialakter
- 1952-1956 (ingår i socialnämnd).

 

 

Hemhjälpsnämnd

Protokoll
Hemhjälpsnämnden upphörde 1967 och ingick i socialnämnden fr.o.m. 1968.
- 1952-1967. Med protokoll från förberedande verksamhet 1951. Häri även inkomna skrivelser 1952 - 1957 och fastighetsnämnden. Protokoll och handlingar 1952 - 1967.

Inkomna skrivelser
- 1952-1957.

 

 

Hälsovårdsnämnd

Protokoll
- 1952-1970. Med protokoll från förberedande sammanträde 1951. Häri även protokollsbilagor 1960-1970, ämnesordnade handlingar 1953-1970 och nykterhetsnämnden. Protokollsbilagor 1952-1970.

Protokollsbilagor
- 1960-1970.

Ämnesordnade handlingar
- 1953-1970. Innehåller: Vattenanalyser, tillståndsbevis för användande av bekämpningsmedel, korrespondens samt livsmedels- och hälsovårdsordning 1961.

 

 

Idrottsnämnd

Protokoll
Idrottsnämnden tillsattes 1953.
- 1956-1970.

Byggnadshandlingar
- 1952-1968. Innehåller: Handlingar angående anläggning av friluftsbad, idrotts- och parkeringsplatser samt ombyggnad av fastigheten 5:1 Marieholm till ungdomsgård. Häri även protokoll 1956-1970.

 

 

Investeringskommitté

Protokoll och handlingar
- 1952-1955. Häri även vägbelysningsnämnden. Protokoll och handlingar 1954-1960, vatten- och avloppskommittén. Protokoll med handlingar 1954-1959, lönenämnden. Protokoll med bilagor 1952-1967, inkomna handlingar 1955-1965 och trafiksäkerhetskommittén. Protokoll med handlingar 1954-1970.

 

 

Lönenämnd

Protokoll med bilagor
Kommunalnämndens arbetsutskott handlade även lönenämndens ärenden fr.o.m. 1968.
- 1952-1967 (ingår i investeringskommitté). Med lucka 1953-1958.

Diarier
- 1954-1967.

Inkomna handlingr
- 1955-1965 (ingår i investeringskommitté).

 

 

Nykterhetsnämnd

Protokoll
- 1952-1970.

Protokollsbilagor
- 1952-1970 (ingår i Hälsovårdsnämnd).

Personakter
Akterna är placerade i alfabetisk ordning.
- Odat. u.å. A-J, Odat. u.å. K-Ö.

 

 

Pensionsnämnd

Protokoll med bilagor
- 1952-1960.

Pensionsakter
- Odat. Serien gallras jämlikt SFS 1958:530 med en gallringsfrist av 100 år efter vederbörande pensionärstagares födelse.

 

 

Skolstyrelse

Protokoll med bilagor
- 1952-1970. Med protokoll från förberedande verksamhet 1951.

Diarier
- 1952-1956, 1957-1963 lucka, 1964-1970 Med diarier angående avslutad verksamhet 1971, 1969-1970 Med diarier angående avslutad verksamhet, ankomna handlingar 1971.

Liggare över skolpliktiga barn
- 1952-1953 (ingår i Reslövs kommun, folkskolestyrelse) fortsättningsskolan.
- 1952-1957 (ingår i Reslövs kommun, folkskolestyrelse).
- 1952-1958. Häri även Torrlösa kommun, folkskolestyrelsen. Liggare över skolpliktiga barn 1942-1951. Gäller fortsättningsskolan.
- 1952-1958. Häri även Östra Karaby kommun, folkskolestyrelsen. Liggare över skolpliktiga barn 1949-1951.
- 1952-1960. Häri även Torrlösa kommun, folkskolestyrelsen. Liggare över skolpliktiga barn 1952-1960 och Reslövs kommun folkskolestyrelsen. Liggare över skolpliktiga barn 1951.
- 1952-1967. Häri även Reslövs, Östra Karaby och Torrlösa kommuner. Liggare över skolpliktiga barn 1949-1951.

Tjänstematriklar
- 1952-1970. Med tjänstematriklar 1971.

Inventarier
- 1965-1966.

Korrespondens
- 1952-1970.

Byggnadshandlingar
- 1960-1968. Innehåller: Handlingar angående nybyggnad av Marieholms skola 1965 och ombyggnad av gamla skolan.
- 1963-1964. Innehåller: Handlingar: Entreprenadkontrakt för el-installationer i nya och gamla skolan.
- 1963-1964. Innehåller: Handlingar angående arbetsbeskrivning, ritningar och entreprenadkontrakt för ny- och ombyggnad av Marieholms skolor.
- 1965. Innehåller: Besiktningsprotokoll av byggnads- och målningsarbeten samt el- och ventilationstekniska installationer i Marieholms skolor.
- 1967-1968. Innehåller: Entreprenadkontrakt för rivnings- och ombyggnadsarbeten, målning, el- värme och sanitetstekniska installationer i Marieholms gamla skola.

Avlöningsjournaler
- 1956-1970. Med avlöningsjournaler vårterminen 1971.

Avlöningslistor
- 1952-1956. Med avlöningslistor höstterminen 1951. Häri även avlöningsjournaler 1969-1970.

 

 

Socialnämnd

Protokoll med bilagor
Socialnämnden ersatte fattigvårdsstyrelsen fr.o.m. 1957 och utgjorde även familjebidragsnämnd och hemhjälpsnämnd 1968-1970.
- 1957-1970. Häri även inventarier 1968-1970, inkomna handlingar 1957-1961, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll med bilagor 1952-1956 och inkomna handlingar 1952-1956.

Liggare över understödstagare
- 1957-1958. Med fattigvårdsstyrelsen. Liggare 1952-1956 och Reslövs kommun, fattigvårdsstyrelsen. Liggare 1872-1951.

Inventarier
- 1968-1970. Angående Reslövs kommungård och ålderdomshem samt Torrlösa ålderdomshem.

Inkomna handlingar
- 1957-1961.

Socialakter
Akterna är ordnade efter vederbörande understödstagares efternamn.
- 1957-1970. Med fattigvårdsstyrelsen. Socialakter 1952-1956.

Huvudböcker
Angående Reslövs kommungård
- 1963-1966.

 

 

Trafiksäkerhetskommitté

Protokoll med handlingar
- 1954-1970 (ingår i investeringskommitté).

 

 

Utredningskommitté

Protokoll med handlingar
- 1954-1959 (ingår i investeringskommitté). Angående det kommunala byggnadsbehovet samt fritidslokaler, bibliotek m.m.

 

 

Vatten- och Avloppskommitté

Protokoll och handlingar
- 1954-1958 (ingår i investeringskommitté).

 

 

Valnämnd

Röstlängder
- 1952-1960.

 

 

Vägbelysningsnämnd

Protokoll med handlingar
- 1954-1960 (ingår i investeringskommitté).

 

 

Överförmyndare

Årsredogörelser
- 1969-1970 (ingår i kommunalnämnd).

 

 

Fastighets AB

Bolagsstämmans protokoll och handlingar
- 1927-1955. Innehåller: Protokoll, protokollsbilagor, kassaböcker och ämnesordnade handlingar. Häri även fastighets AB Roland. Protokoll och handlingar, huvudböcker och kassaböcker 1920-1956.

Liggare
- 1916-1949. Aktieregisterbok.

Huvudböcker
- 1927-1954.

 

 

Fastighets AB Roland

Protokoll och handlingar
- 1920-1956 (ingår i Marieholms fastighets AB). Innehåller: Protokoll och handlingar, huvudböcker och kassaböcker.

Kassaböcker
- 1945-1950, 1950-1954 (ingår i Marieholms fastighets AB).

 

 

Marieholmsortens Energiförening

Protokoll med bilagor
- 1956-1970. Med handlingar 1971.

 

 

Municipalstämma

Protokoll

Röstlängder

Sammandrag av räkenskaper

 

 

Municipalfullmäktige

Protokoll

Protokollsbilagor

Ämnesordnade handlingar

 

 

Municipalnämnd

Protokoll

Protokollsbilagor

Diarier

Liggare över kommunala förtroendemän

Arkivförteckningar

Korrespondens

Ämnesordnade handlingar

Huvudböcker

Kassaböcker

Fördelningsböcker

Verifikationer

Lönekort

Fonders räkenskaper

 

 

Brandstyrelse

Protokoll

Protokollsbilagor

Korrespondens

 

 

Byggnadsnämnd

Protokoll

Protokollsbilagor

Korrespondens

Byggnadshandlingar

Kassaböcker

Verifikationer

 

 

Marieholms Municipala El-Verk

Handlingar angående el-nätet

 

 

Folkbiblioteksstyrelse

Protokoll

Kassaböcker

 

 

Gatunämnd

Protokoll

Inkomna skrivelser

Handlingar angående vatten, avlopps- och gatuarbeten

 

 

Hyresnämnd

Protokoll med bilagor

Diarier

 

 

Hälsovårdsnämnd

Protokoll

Diarier

Bostadsregister

Ämnesordnade handlingar

Kassaböcker

Verifikationer

 

 

Majblommekommitté

Protokoll och räkenskaper

 

 

Polisdistriktsförbund

Protokoll och handlingar
- 1945-1964. Häri även sotningsdistriktsförbundet. Protokoll och handlingar 1946-1952 och Billinge m.fl. kommuners sotningsdistriktsförbund. Protokoll och övriga handlingar 1946-1952.

 

 

Sotningsdistriktsförbund

Protokoll och handlingar
Sotningsförbundet bildades 1946 och bestod av Marieholm, Teckomatorp, Reslöv, Norra Skrävlinge, Källs Nöbbelöv, Trollenäs, Östra Karaby, Virke, Västra Strö och Norrvidinge kommuner. Förbundet ombildades 1952 på grund av nya kommunalreformen.
- 1946-1952 (ingår i polisdistriktsförbund).

 


överst

Åter till innehållsförteckningen

Åter till första sidan