Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Hurva
arkivregister

Åter till innehållsförteckningen

 

Kommunalstämma

Protokoll
- 1863-1876. Med protokoll från sammanträde 1863 varvid beslutades att postgången mellan Hurva och Hörby skulle taga sin början den 1 april detta år med ett arvode av 3 öre per brev och protokoll från gemensamt sammanträde med snöploglagen för arbetsuppdelning för de närmaste 5 åren.
- 1877-1895. Med protokoll från gemensamma sammanträden med väghållningsskyldiga, beslut om upprättande av ordningsstadga inom Hurva församling 1878, protokoll från gemensamt sammanträde med Gudmuntorps och Hurvas röstberättigade medlemmar, samt protokoll från gemensamt sammanträde med intresserade hemmansägare vilka önska ingå i nya brandstodsföreningen inom Färs och Frosta härader 1883.
- 1896-1921. Med protokoll från sammanträde för beslut om aktieteckning för en planerad järnväg Lund - Hurva - Hörby med 10.000 kronor 1898 samt beslut om vin och ölförsäljning på Hurva gästgivargård för avhämtning, dock ej på sön- och helgdagar fr.o.m. den 1 nov. 1907 och protokoll från beslut om uttagande av hundskatt med 5 kronor per. år och hund 1915 samt protokoll från sammanträde för beslut om särskild hälsovårdsordning för Hurva kommun 1920. Häri även kommunalnämnden. Protokoll 1863-1874 och 1894-1921 samt arbetslöshetskommitténs räkenskaper 1941-1950, 1921-1951.

Protokollsbilagor
- 1935-1939.

Fyrktalslängder
- 1863-1881. Med fyrktalslängder 1862.

Inkomna skrivelser
- 1934-1947.

Sammandrag av räkenskaper
- 1918-1949. Häri även protokollsbilagor 1935-1939, inkomna skrivelser 1934-1947, kommunalfullmäktige. Inkomna skrivelser 1948-1951, kommunalnämnden. Inkomna skrivelser 1935-1951 huvudböcker 1863-1881, ämnesordnade handlingar 1935-1948, övriga räkenskaper 1920-1951 och arkivförteckningar 1962.

 

 

Kommunalfullmäktige

Protokoll
- 1947-1951.

Inkomna skrivelser
- 1948-1951 (ingår i kommunalstämman).

 

 

Kommunalnämnd

Protokoll
Hurva kommun kom vid kommunsammanslagningen 1952 att tillhöra Snogeröds kommun, 1969-1970 Eslövs stad, för att fr.o.m. 1971 tillhöra den tillsammans med Eslövs stad bildade Eslövs kommun. Kommunalnämnden utgjorde även hästuttagningsnämnd 1913-1951, livsmedelsnämnd 1917-1920, hälsovårdsnämnd 1921-1947, arbetslöshetskommitté 1932-1951, hemhjälpsnämnd 1948-1951, inkvarteringsnämnd 1942-1947, luftskyddsnämnd 1948-1951, civilförsvarsnämnd 1945-1951, förmedlingsorgan 1949-1951 och kristidsnämnd 1949-1951 Protokoll från Hurva sockennämnd 1850-1851 angående fattigvården.
- 1863-1874 (ingår i kommunalstämman). Med protokoll från Hurva sockennämnd angående fattigvården 1851-1962 och med uppbördslängder 1867-1869 och protokoll från sammanträde med beslut om utdelning av bröd åt obemedlade inom kommunen 1868-1874.
- 1875-1893. Med protokoll från sammanträde angående bortackordering av föräldralösa barn och övriga fattigvårdsärenden samt protokoll från gemensamt sammanträde med delägare i Färs och Frosta häraders nya brandstodsförening 1874 och 1896.
- 1894-1921 (ingår i kommunalstämman). Med protokoll från gemensamma sammanträden med hälsovårdsnämnden 1921 och fattigvårdsstyrelsens protokoll 1916-1921.
- 1922 saknas.
- 1923-1940. Med protokoll från gemensamma sammanträden med hälsovårdsnämnden och protokoll från beslut om införande av nöjesskatt på alla inom kommunen anordnade nöjesetablissemang samt protokoll med beslut om byggande av nytt ålderdomshem i Hurva 1930 och arbetslöshetskommitténs protokoll 1933-1935.
- 1940-1951. Med protokoll från gemensamma sammanträden med hälsovårdsnämnden.
- 1940-1947.

 

 

Arkivförteckningar
(Ingår i kommunalstämman).

Inkomna skrivelser
- 1935-1951 (ingår i kommunalstämman).

Handlingar angående vatten- och avlopp
Hurva kommun kom vid kommunsammanslagningen 1952 att tillhöra Snogeröds kommun, 1969-1970 Eslövs stad, för att fr.o.m. 1971 tillhöra den tillsammans med Eslövs stad bildade Eslövs kommun.
- Odat. Innehåller: Handlingar angående entreprenadkontrakt för lednings- och byggnadsarbeten, anbud och ritningar samt skötselprogram för vatten- och avloppsanläggningar inom Hurva samhälle 1960-1964.
- Odat. Innehåller: Handlingar angående entreprenadkontrakt för maskin- och elinstallationer samt lednings- och byggnadsarbeten för vatten- och avloppsanläggningar inom Hurva samhälle 1964-1966.
- Odat. Innehåller: Protokoll, räkenskaper och övriga handlingar angående vatten- och avloppsanläggningar inom Hurva samhälle 1964-1968.

Övriga ämnesordnade handlingar
- 1935-1948 (ingår i kommunalstämman). Innehåller: Handlingar angående vattenförsörjning, avtal för arrestlokal och upplåtande av mark för branddamm, kontrakt, arbetsbeskrivning och avsyningsprotokoll samt andelsbrev i Södra Frosta El-förening.

Huvudböcker
- 1863-1881 (ingår i kommunalstämman). Med räkenskaper 1851-1862 angående fattigvården och protokoll 1850-1851, 1882-1933 Häri även arbetslöshetskommitténs räkenskaper 1932-1940-1951.

Arbetslöshetskommitténs räkenskaper
- 1932-1950 (ingår i kommunalstämman).

Verifikationer
- 1942-1951. Häri även arbetslöshetskommitténs verifikationer 1935-1939.

Arbetslöshetskommitténs verifikationer
- 1935-1939.

Övriga räkenskaper
- 1920-1951 (ingår i kommunalstämman).

 

 

Barnavårdsnämnd

Protokoll
- 1923-1951.

Liggare över barnavårdsmannaskap
- 1919-1951.

Liggare över barn som varit föremål för nämndens verksamhet
- 1928-1951 Angående fosterbarn, 1933-1941.

Inkomna skrivelser
- 1928-1949.

Personakter över barn som varit föremål för samhällsvård och skyddsuppfostran
Akterna är placerade i alfabetisk ordning efter barnets familjenamn.
- 1928-1943. A - Ö. Häri även inkomna skrivelser 1928-1949, statistik 1944-1951, huvudböcker 1924-1940, familjebidragsnämnden. Protokoll 1942-1943 och kassaböcker 1940-1942 samt folkskolestyrelsen. Byggnadshandlingar 1947-1951 och verifikationer 1947-1951.

Barnavårdsmannaakter
Akterna är ordnade efter vederbörande barns personnummer.
- Odat. 23-10-11 43-09-24.

Huvudböcker
- 1924-1940. Med räkenskaper 1904-1923, 1941-1951.

Kassaböcker
- 1928-1951.

Kassaböcker angående mödrahjälp
- 1938-1951.

Statistik
- 1944-1951.

 

 

Brandstyrelse

Protokoll
- 1945-1951.

Ämnesordnade handlingar
- 1946-1951. Innehåller: Brandordning, sotningstaxa och räkenskaper. Häri även byggnadsnämnden. Byggnadshandlingar 1947-1951 och kassaböcker 1949-1951 fattigvårdsstyrelsen. Liggare över understödstagare 1933-1946, verifikationer 1942-1951, nykterhetsnämndens protokollsbilagor och övriga handlingar 1944-1951 samt hälsovårdsnämnden. Inkomna handlingar 1948-1950.

 

 

Byggnadsnämnd

Protokoll
- 1948-1951.

Byggnadshandlingar
- 1947-1951 (ingår i brandstyrelsen). Med byggnadsordning för Hurva utomplansområde.

Kassaböcker
- 1949-1951 (ingår i brandstyrelse).

 

 

Familjebidragsnämnd

Protokoll
- 1942-1943 (ingår i barnavårdsnämnd), 1944-1951.

Kassaböcker
- 1940-1942 (ingår i barnavårdsnämnd), 1943-1951.

 

 

Fattigvårdsstyrelse

Protokoll
Fattigvårdsstyrelsen utgjorde även nykterhetsnämnd 1932-1951.
- 1916-1921 (ingår i kommunalnämnd).
- 1921-1933. Med protokoll från gemensamma sammanträden med hälsovårdsnämnden 1921 och 1922 angående undermåliga bostäder.
- 1933-1942. Med protokoll förda vid gemensamma sammanträden med fattigvårdsstyrelsen – nykterhetsnämnden.
- 1943-1951. Innehåller: samma som föregående.

Nykterhetsnämndens protokollsbilagor och övriga handlingar
- 1944-1951 (ingår i brandstyrelse).

Liggare över understödstagare
- 1933-1946 (ingår i brandstyrelse), 1947-1951.

Huvudböcker
- 1939-1951.

Verifikationer
- 1942-1951 (ingår i brandstyrelse).

 

 

Folkskolestyrelse

Protokoll
Hurva kommun bildade folkskolestyrelse 1947.
- 1947-1951. Med skolrådets protokoll 1924-1946.

Byggnadshandlingar
- 1947-1951 (ingår i barnavårdsnämnd). Innehåller: Byggnadshandlingar för lärarbostäder i Hurva kommun med någon handling från 1946.

Huvudböcker
- 1947-1951. Med skolrådets huvudböcker 1929-1946.

Verifikationer
- 1947-1951 (ingår i barnavårdsnämnd).

 

 

Hälsovårdsnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även hälsovårdsnämnd 1921-1947.
- 1948-1951.

Inkomna handlingar
- 1948-1950 (ingår i brandstyrelse).

 

 

Pensionsnämnd
Protokoll
- 1914-1923, 1924-1928 lucka, 1929-1951.

 

 

Fattigvårdsförbund

Protokoll
Fattigvårdsförbundet som bestod av Hurva, Gudmuntorp, Östra Strö, Skarhult och Bosjöklosters kommuner bildades 1929 och gick i likvidation 1954, dåvarande Snogeröds kommun.
- 1929-1930. Med förbundsordning och likvidationsbeslut 1954.
- 1930-1954. Med protokoll i anledning av den stora mordbranden på ålderdomshemmet i Hurva den 22 augusti 1952 då personal och flera åldringar fingo sätta livet till.

Ämnesordnade handlingar
- 1930-1954. Innehåller: Köpekontrakt och avstyckningshandlingar för mark till uppförande av Hurva ålderdomshem 1930, betygs- avtals- och pensionshandlingar, korrespondens, andelsbrev, övriga räkenskaper, auktionsprotokoll, inventarier samt byggnadshandlingar, ritningar och räkenskaper för återuppförande av Hurva ålderdomshem, Snogeröds kommun t.o.m. 1958. Häri även protokoll 1929-1930, Harlösa m.fl. kommuners fattigvårdsförbund. Korrespondens 1930-1951 och Högseröds m.fl. kommuners kommunalförbund. Protokoll och övriga handlingar 1949-1951.

Huvudböcker
- 1930-1954.

Kassaböcker
- 1938-1954.

Verifikationer
- 1931-1954, lucka 1932-1938.

 


överst

Åter till innehållsförteckningen

Åter till första sidan