Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Eslöv
del 2
arkivregister

Åter till innehållsförteckningen

 

Idrottsnämnd

Protokoll och räkenskaper
Idrottsnämnden ersatte förvaltningsstyrelsen för Eslövs idrottsplats fr.o.m. 1942 och ersattes av fritidsnämnden fr.o.m. 1969.
- 1942-1968. Innehåller: räkenskaper från Eslövs ungdomsråd och ungdomsgård 1943-1946.

 

 

Konstråd

Protokoll med bilagor
Konstrådet ersattes av kulturnämnden fr.o.m. 1969.
- 1947-1968.

 

 

Kulturnämnd

Protokoll med bilagor
Kulturnämnden ersatte biblioteksnämnden, konstrådet och museistyrelsen fr.o.m. 1969.
- 1969-1970.

 

 

Livsmedelsnämnd

Protokoll
- 1914-1920.

Huvudböcker och övriga räkenskaper
- 1915-1919.

 

 

Luftskyddsnämnd

Protokoll med bilagor
Luftskyddsnämnden ersattes av civilförsvarsnämnden.
- 1937-1944.

 

 

Lönenämnd

Protokoll med bilagor
Fr.o.m. 1969 benämnes lönenämnden: löne- och personalnämnden.
- 1919-1970. Se vidare Eslövs kommun, Personalnämnder fr.o.m. 1971.

Diarium
- 1956-1970, 1970 (ingår i Eslövs kommun, personalnämnden)

 

 

Medborgarhuskommitté

Protokoll med bilagor
Eslövs stads medborgarhus invigdes den 28 sep. 1957.
- 1946-1962.

Byggnadshandlingar
- 1947-1962. Innehåller: Tävlingsprogram, entreprenadkontrakt, avtal, besiktningsprotokoll och program från invigningen av Medborgarhuset den 28 sept. 1957.
- 1955-1957. Innehåller: Entreprenadkontrakt och ritningar för Medborgarhuset.
- 1957-1962. Innehåller: handlingar angående tvisten mellan Medborgarhuskommittén och Nyströms Byggnads AB.

 

 

Mellanskånes planeringskommitté

Protokoll och övriga handlingar
Mellanskånes planeringskommitté som består av Eslöv, Höör och Hörby kommuner bildades år 1967 men redan år 1965 började dessa kommuner att gemensamt arbeta i en utredningskommitté med planeringsfrågor inom kommunblocken.
- 1965-1970.

 

 

Museiestyrelse

Protokoll och handlingar
Museistyrelsen ersattes av kulturnämnden fr.o.m. 1969.
- 1928-1968 (ingår i drätselkammaren). Innehåller: Handlingarna angående Sjöhusgården vid Trollsjön i Eslöv.

 

 

Nationalsamlingskommitté

Protokoll och handlingar
- 1928-1967 (ingår i drätselkammaren).
Kommittén hade i uppdrag att förestå insamlingar för kungligheter och högre ämbetsmän till högtidsdagar, fonder, försvarslån och nationalinsamlingar.

 

 

Nykterhetsnämnd

Protokoll med bilagor
- 1919-1970.

Diarium
- 1940-1968, 1968-1970 (ingår i Eslövs kommun, nykterhetsnämnden, placerade i socialnämndens arkiv).

 

 

Pensionsnämnd

Protokoll med bilagor
Pensionsnämnden ersattes av A.T.P. fr.o.m. 1963. (allmän tjänstepension)
- 1914-1963.

Pensionsakter
Serien gallras jämlikt S.F.S. 1958: 530 med en gallringsfrist av 100 år efter vederbörande pensionstagares födelse.

 

 

Planteringsstyrelse

Protokoll med bilagor
Planteringsstyrelsen ersattes av parkförvaltningen.
- 1913-1968, med lucka 1917-1932. Med en förteckning över olika växtslag i Skytteskogen. Här finnes även en "Historik" över stadens parker och planteringar.

Huvudböcker
- 1916-1919, 1920-1951 lucka, 1952-1966.

Kassaböcker
- 1952-1966.

 

 

Polisnämnd

Protokoll med bilagor
Polisnämnden upphörde fr.o.m. den 1/1 1957. Drätselkammaren utgjorde polisnämnd 1957-1964. Polisväsendet förstatligades 1965.
- 1951-1956.

 

 

Styrelsen för Bergaverkstaden

Protokoll
- 1965-1970. Häri även protokollsbilagor 1965-1967.

Protokollsbilagor
- 1965-1970.

 

 

Tekniska verkens styrelse

Protokoll med bilagor
Tekniska Verkens styrelse bildades 1932 av Gas- Belysnings- och Vattenverksstyrelsen. Gasverket upphörde 1961. Elverket övertogs av drätselkammaren fr.o.m. 1967. Vattenverket övertogs av stadsingenjörskontoret fr.o.m. 1967 under drätselkammaren.
- 1933-1966.

Protokollsbilagor och övriga handlingar
- 1932-1967.

Driftsjournaler
- 1932-1970.

Byggnadshandlingar
- 1945-1960. Innehåller: Entreprenadkontrakt och byggnadshandlingar för vattenverket, underjordisk transformatorstation i stadsparken , transformatorkiosk i kv. 726 Visdomen och central i kv. 213 Närke samt förteckning över nedlagda plast- och jordkablar inom Eslövs stad. Häri även övriga ämnesordnade handlingar 1935-1960.
- 1959. Innehåller: Kontrakts- och programhandlingar för byggnads- och rörledningsarbeten för vattenverket samt vatten och avloppstaxa.

Övriga ämnesordnade handlingar
- 1935-1960. Innehåller: Kontrakt och årsförbrukning av el-energi till följande energiföreningar: Remmarlöv, Trollenäs, Gryby, Sallerupsortens och Trollenäs gård samt skrivelser och övrig korrespondens.

Fördelningsböcker
- 1952-1954.

Kassaböcker
- 1949-1962.

Anslutnings- och elserviceavgifter
- 1932-1950. Med belysnings- och vattenverksstyrelsens anslutnings- och elserviceavgifter 1926-1931.
- 1944-1967.

Inventarium
Elverkets inventarium 1962-1970 (ingår i Eslövs kommun, Eslövs Elverk).
- 1932-1937. Med belysnings- och vattenverksstyrelsen. Inventarium 1930-1931, 1932-1941 Gäller för Gas- och vattenverken, 1938-1945, 1942-1950 Gäller för Gas- och vattenverken, 1946-1955, 1951-1960 Gäller för Gas- och vattenverken, 1956-1969, 1970 (ingår i Eslövs kommun, Eslövs Elverk).

Debiteringssammandrag
- 1941-1963, med lucka 1960-1961, 1964-1968, 1968-1970 (ingår i Eslövs kommun, Eslövs Elverk).

Mätareböcker
- 1945-1958.

Kartor
- 1959-1966.

 

 

Trafiksäkerhetskommitté

Protokoll med bilagor
- 1967-1970 (ingår i Eslövs kommun, trafiksäkerhetskommittén).

In- och utgående handlingar
- 1964-1970 (ingår i Eslövs kommun, trafiksäkerhetskommittén).

 

 

Valnämnd

Protokoll med bilagor
- 1937-1970.

Diarium
- 1937-1955.

Röstlängder
- 1937-1938, 1940-1944, 1946-1948, 1950, 1952-1968, 1970 Häri även diarium 1937-1955.

 

 

Överförmyndare

Årsredogörelse
- 1963-1970. Häri även handlingar angående övertagandet av Bosarps kommuns överförmyndares arkiv.

 

 

Förtroenderådet för mellanskånes stadsarkitektförbund

Protokoll och handlingar
- 1934-1952.

 

 

Föreningen Norden

Protokoll och handlingar
- 1942-1993.

 

 

Hundrakvinnoförening

Räkenskaper
- 1898-1913.

 

 

Lokalkommitté för 1945 års hälsokampanj

Protokoll och räkenskaper
- 1945 (ingår i drätselkammaren).

 

 

Stadsläkare

Diarium
- 1913-1962.

Stadsläkarens handlingar
- 1913-1962. Häri även hälsovårdsnämnden. Sundhetsinspektörens diarium 1919-1942 och tjänsteansökningshandlingar 1943-1966.

 

 

Svenska Europahjälpens Eslövskommitté

Protokoll
- 1947 (ingår i drätselkammaren).

 

 

Vattendomstol

Handlingar ang. Ringsjövattnet
- 1956-1967.

 

 

Arbetsförmedlingsanstalt

Korrespondens
- 1933-1939 (ingår i Eslövs stads arbetsförmedlingsanstalt, statistik).

Årsjournaler
- 1910-1936.

Statistik
- 1909-1940 Häri även korrespondens och tidningsurklipp.

Tidningsurklipp

- 1933-1946.

 

 

Barnavårdsnämnd

Protokoll
- 1926-1935. Med protokoll från förberedande verksamhet 1925, 1936-1942. Med bilagor, 1943-1962. Fr.o.m. 1961 med barnavårdsnämndens delegationsprotokoll, 1963-1970.

Ungdomsnämndens protokoll med bilagor
- 1956-1960. Häri även mödra- och spädbarnscentralkommitténs protokoll 1942.

Mödra- och spädbarnskommitténs protokoll
- 1942.

Protokollsbilagor
- 1926-1940. Med handlingar 1918-1925, 1941-1955, 1956-1960 Med studiebesök i Birkeröd, 1961-1970.

Diarium
- 1946-1957.

Liggare över barn som varit föremål för samhällsvård och skyddsuppfostran
- 1926-1953. Med handlingar 1911-1925. Häri även liggare över barn som varit föremål för nämndens verksamhet 1926-1946, protokollsbilagor 1926-1940 och utredningar angående föreslagna fosterhem 1953-1969.
- 1954-1962.

Liggare över barn som varit föremål för nämndens verksamhet, fosterbarn
- 1926-1946. Med handlingar 1911-1925, 1934-1970.

Liggare över barnavårdsmannaskap (u ä)
- Odaterade u.å. Häri även liggare över barnavårdsmannaskap (i ä).

Register över fosterbarn
- 1970 (ingår i Eslövs kommun, barnavårdsnämnden).

Inkomna handlingar
Handlingarna innehåller barnavårdskrav ifrån andra kommuner.
- 1926-1936.

Barnavårdsmannaakter
- Odaterade. Akterna är placerade tillsammans med Eslövs kommun, socialnämnden/sociala centralnämndens akter.

Fosterbarnsinspektörs anteckningar
- Odaterade u.å. A-J, Odaterade u.å. K-N, Odaterade u.å. O-Ö.

Utredningar angående föreslagna fosterhem
- 1953-1969.

Barnavårdsmans räkenskaper
- 1943-1970, 1970 (ingår i Eslövs kommun, barnavårdsnämnden).

Barnavårdsmans verifikationer
- 1927-1970.

Verifikationer (postgiro)
- 1942-1970.

Familjedaghemmens räkenskaper
- 1951-1967.

 

 

Socialnämnd

Protokoll
Socialnämnden ersatte fattigvårdsstyrelsen fr.o.m. 1957.
- 1957-1970.

Protokollsbilagor
- 1957-1970.

Socialhjälpsdiarier
- 1957-1965, med lucka 1960-1963, 1966-1970.

Socialregister
Handlingarna är placerade i alfabetisk ordning A-Ö och gäller åren 1957-1970.
- 1957-1970 A-E, 1957-1970 F-K, 1957-1970 K-N, 1957-1970 O-Q, 1957-1970 R-Ö, 1957-1970 Gäller Trollsjögården, Stabbarpshemmet samt Hurva och Billinge ålderdomshem

Liggare över understödstagare
- 1957-1970 (ingår i Eslövs kommun, socialnämnden/sociala centralnämnden).

Diarieförda in- och utgående handlingar
- 1958-1970.

Socialakter
Akterna innehåller handlingar angående fattigvård, nykterhetsvård, barnavård och socialvård från 1930-1960-talen. Angående nykterhetsvården kan tilläggas att motboken avskaffades fr.o.m. den 1 okt. 1955.
- 1930-1960.

Socialakter
- Odaterade. Akterna är placerade tillsammans med Eslövs kommun, socialnämnden/sociala centralnämndens akter.

Byggnadskommitténs handlingar
- 1957-1960. Innehåller: Byggnadshandlingar, protokoll och ritningar för ålderdomshemmet Trollsjögården, kv. Byahornet i Eslövs stad, vilket stod invigningsklart den 25 november 1959.
- 1967-1968. Innehåller: Byggnadshandlingar för Stabbarps ålderdomshem, vars verksamhet upphörde 1981.

Handlingar angående uppsökande verksamhet
- Odaterade. Handlingar gäller inventering av åldringsbostäder 1964 och 1969-1970. Handlingarna ingår i Eslövs kommun, socialnämnden/sociala centralnämnden tillsammans med årtalen 1971-1974.

Dagböcker
- 1957-1960.

Verifikationer
- 1960.

 

 

Styrelse för socialbyrån

Protokoll med bilagor
- 1941-1970. Med företagsnämndens protokoll 1960-1963.

Protokollsbilagor
- 1958-1970.

Diarium
- 1948-1958.

 

 

Kommunalstämma

Protokoll
Eslöv bildade köping 1875 som bestod av del av Västra Sallerup, Västra Sallerups municipalsamhälle tillkom 1909 och slutligen stad 1911.
- 1875-1876. Med protokoll från sammanträde för val av ledamot i riksdagens andra kammare för Rönneberga och Harjagers häraders valdistrikt, beslut om införande av hundskatt inom köpingen med en avgift av 5 kronor för år 1875 och tillsättande av särskild fattigvårdsstyrelse 1876.
- 1876-1910, (samtliga ingår i kommunalfullmäktige).

Protokollsbilagor
- 1875-1910. Med handlingar 1873-1874. Häri även korrespondens 1875-1876, kommunalfullmäktige. Korrespondens 1879-1910, sammandrag av räkenskaper 1875-1897, stadsfrågekommitténs protokoll 1909-1910 och elektricitetskommitténs protokoll och handlingar 1910 samt kommunalnämnden. Inventarieböcker 1901-1910.

Röstlängder
- 1875-1910.

Korrespondens
- 1875-1876. Med handlingar 1869-1874 och kommunalstadgar för Eslövs köping.

 

 

Kommunalfullmäktige

Protokoll
- 1876-1879. Med kommunalstämman. Protokoll 1876-1879.
- 1879-1887. Med kommunalstämman. Protokoll 1879-1887. Med protokollsbeslut att alla husägare med tydliga siffror skulle ange husets nummer 1881. Häri även kommunalnämnden. Protokoll 1882-1891.
- 1887-1892. Med kommunalstämman. Protokoll 1887-1892.
- 1892-1898. Med kommunalstämman. Protokoll 1892-1898. Med byggnadsordning för Eslövs köping 1893 och beslut att uppföra ett badhus på tomten i hörnet av Repslagaregatan och Norregatan 1895.
- 1898-1903. Med kommunalstämman. Protokoll 1898-1903. Med beslut om köp och övertagande av badhuset 1901 och antagande av polismans föreskrifter angående cykelåkningen inom Eslövs köping år 1900.
- 1903-1907. Med kommunalstämman. Protokoll 1903-1907.
- 1907-1910. Med kommunalstämman. Protokoll 1907-1910. Med protokollsbeslut om inköp av småbrukarhemmet som byggts för lantbruksutställningen 1908 och beslut om inrättande av arbetsförmedling i köpingen 1909 samt inköp av elementarskolan till kommunalhus, i Eslövs stad.
- 1910. Med kommunalstämman. Protokoll 1910. Med Eslövs köpings sotningstaxa, stadgar för Eslövs samskola, kontrakt mellan Eslövs köpings gas- och vattenverk och Statens järnvägar samt protokoll för överläggningar och beslut angående blivande Eslövs stad fr.o.m. den 1 jan. 1911.

Protokollsbilagor
- 1875-1910. Med handlingar 1874.
- 1876-1910. Kallelser till kommunalfullmäktiges sammanträde. Häri även kommunalnämnden "Historik" 1900.

Stadsfrågekommitténs protokoll
- 1909-1910 (ingår i kommunalstämman).

Elektricitetskommitténs protokoll och handlingar
- 1910 (ingår i kommunalstämman).

Korrespondens
- 1879-1910 (ingår i kommunalstämman).

Sammandrag av räkenskaper
- 1875-1897 (ingår i kommunalstämman).

 

 

Kommunalnämnd

Protokoll
Eslövs köping tillsatte särskild fattigvårdsstyrelse 1876.
Kommunalnämnden utgjorde även nykterhetsnämnd 1875-1910 och arbetslöshetskommitté 1888-1910.
- 1875-1891 (ingår i kommunalfullmäktige), 1891-1908, 1908-1910 Med förslag till avtal för anställda inom Eslövs köping tillhörande Sv. grov- och fabriksarbetarförbundet, reglemente och taxa för bärare 1908, beslut om inköp av gas- och vattenverket vilket varit i privat ägo sedan starten 1905 och stadskommitténs protokoll och bilagor 1910.

Koncept
- 1906-1910 (ingår i Eslövs stad, drätselkammaren).

Inkomna handlingar
- 1875-1910. Med kommunalstadgar, brandkårens indelning och byggnadsordning för Eslövs köping.

Inkomna handlingar från Kungl. Majt
- 1734-1910 (ingår i Eslövs stad, stadsstyrelsen).

Inkomna handlingar från Kungl. Majt:s befallningshavande
- 1863-1910 (ingår i Eslövs stad, stadsstyrelsen).

Byggnadshandlingar
- 1905-1909. Innehåller: Ritningar och byggnadshandlingar till Eslövs ångtvättsinrättning, länspolisens stallbyggnad, brandstation, vagn- och redskapshus vid Eslövs fattiggård, nybyggnad av köttbesiktningsbyrå, utvidgning av kloakreningsverket, kostnadsförslag till gasverksanläggning och badhus samt kartor och byggnadsbeskrivning till ny realskola i Eslövs köping. Häri även byggnadsnämnden. Byggnadsritningar 1882-1908.

Ämnesordnade handlingar
- 1875-1910. Med handlingar 1865-1874. Innehåller: Handlingar angående Statens järnvägar och dess byggnader inom Eslövs köping, köpeavtal, anbud, kontrakt, löne- och arbetsavtal mellan Eslövs köping och Sv. grov- och fabriksarbetarförbundets avdelning 14, 1908, köpe- och överlåtelsehandlingar angående Eslövs gas- och vattenverk samt aktiebrev, lagfarts- och gravationsbevis gällande Eslövs elementarskola, senare Eslövs rådhus.

Historik
- 1900 (ingår i kommunfullmäktige, Eslövs köpings historia). Stadgar, reglementen, instruktioner m.m.
- 1873-1910 (ingår i Eslövs stad, stadsstyrelsen). Stadgar, reglementen, instruktioner m.m.

Huvudböcker
- 1900-1910.

Inventarieböcker
- 1901-1910 (ingår i kommunalstämman).

Sammandrag av räkenskaper
- 1903-1910 (ingår i Eslövs stad, drätselkammaren).

Kassaböcker
- 1900-1910.

Verifikationer
- 1889-1904, 1904-1906 Gäller endast badhuset, 1905-1910.

Månadsjournaler
- 1902-1910.

Sammandrag av uppbördslängder
- 1902-1909.

Badhusets räkenskaper
- 1908-1910.

Badhusets räkenskaper
- 1896-1908. Med abonnentförteckning över badgäster, 1896-1910, 1906-1910 (ingår i Eslövs stad).

 

 

Byggnadsnämnd

Protokoll
- 1875-1908, 1908-1910 (ingår i Eslövs stad, byggnadsnämnden).

Register till protokoll
- 1875-1910 (ingår i Eslövs stad, byggnadsnämnden).

Inkomna handlingar
- 1875-1910 (ingår i Eslövs stad, byggnadsnämnden). Gäller beslut angående tomtindelningar inom Eslövs köping.

Byggnadsritningar
- 1882-1908 (ingår i kommunalnämnden). Byggnadsritningar från gamla och delvis rivna byggnader inom Eslövs köping.

 

 

Fattigvårdsstyrelse

Protokoll
- 1886-1910.

Liggare över understödstagare
Eslövs köping fick redan 1876 särskild fattigvårdsstyrelse.
- 1894-1910 (ingår i Eslövs stad, fattigvårdsstyrelsen).

Huvudböcker
- 1894-1908, 1909-1910 (ingår i Eslövs stad, fattigvårdsstyrelsen).

Inventarieböcker
- 1894-1901.

Månadsjournaler
- 1902-1910, 1902-1910 "Specialbok".

Kassaböcker
- 1894-1900, 1895-1910 (ingår i Eslövs stad, fattigvårdsstyrelsen), 1902-1910.

Verifikationer
- 1909-1910 (ingår i Eslövs stad, fattigvårdsstyrelsen).

 

 

Gas- och Vattenverksstyrelse

Protokoll
- 1909-1910 (ingår i Eslövs stad, gas- och vattenverksstyrelsen).

Övriga ämnesordnade handlingar
- 1908-1910 (ingår i hälsovårdsnämnden).

Huvudböcker
- 1908-1909, 1910 (ingår i Eslövs stad, gas- och vattenverksstyrelsen).

Kassaböcker
- 1908-1909.

Fördelningsböcker
- 1908-1909.

Månadsjournaler
- 1909-1910.

 

 

Hälsovårdsnämnd

Protokoll
- 1876-1895. Häri även protokollsbilagor 1880-1910 och huvudböcker 1880-1910 samt gas- och vattenverksstyrelsen.

Övriga ämnesordnade handlingar
- Övriga ämnesordnade handlingar 1908-1910, 1896-1903 lucka, 1904-1910 (ingår i Eslövs stad, hälsovårdsnämnden).

Protokollsbilagor
- 1880-1910.

Huvudböcker
- 1880-1910.

 


överst

Åter till innehållsförteckningen

Åter till första sidan