Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Eslöv
del 1
arkivregister

Åter till innehållsförteckningen

 

Stadsfullmäktige

Beredningsutskottets protokoll
Eslövs Stad bildades 1911 av Eslövs Köping, Ellinge Sjöhus, del av Borlunda kommun tillkom 1912 samt del av Västra Sallerups kommun 1940. 1952 tillkom Västra Sallerups kommun, del av Borlunda och Trollenäs kommuner, 1967 Bosarps kommun och 1969 Billinge, Hurva, Remmarlöv och Örtofta för att slutligen bilda Eslövs kommun den 1/1 1971.
- 1912-1956.
Fr.o.m. 1957 ersattes beredningsutskottet av en valberedning.

Protokoll med bilagor
Med beredningsutskottets protokoll.
- Stadsfullmäktiges protokoll med bilagor innehåller även: Register, utgifts- och inkomststat, taxor av skilda slag, reglemente, brandordning, arbetsordning, byggnadsordning, matvarustadgar och köpeavtal.
- 1911-1916, 1917, Med gatu- och kvartersnamn i Eslöv, 1918-1962, 1962 bilagor, 1963-1968, 1968 bilagor, 1969, 1969 bilagor, 1970 Med Eslövs kommun, kommunfullmäktige. Protokoll med bilagor 1970.

Protokollsbilagor
- 1911-1916. Häri även "Historik" över Eslövs stad och dess historia.
- 1911-1970. Reglemente, ordningsstadgor och taxor för Eslövs stad.

Valberedningens protokoll med bilagor
Valberedningen ersatte förutvarande beredningsutskottet fr.o.m. 1957.
- 1957-1970 (ingår i Eslövs kommun, kommunfullmäktige).

Vigselprotokoll
- 1933 (ingår i kommunalborgmästaren).

Sammanläggningsdelegerades arbetsutskotts protokoll med bilagor
I anledning av kommunsammanläggning till Eslövs stad vid olika tillfällen åren 1966-1970 har det bara skrivits protokoll från dessa årtal.
- 1966, 1968, 1970.

Sammanläggningsdelegerades protokoll med bilagor
- 1966, 1968, 1970.

Samarbetsnämndens arbetsutskotts protokoll med bilagor
Samarbetsnämnden som bildades i samband med kommunsammanslagning till Eslövs stad bestod även av Bosarp, Löberöd, Skarhult, del av Marieholm, del av Röstånga samt del av Harrie och Snogeröds kommuner vilka under åren 1966-1970 kom att tillhöra Eslövs stad och slutligen bilda Eslövs kommun 1971.
- 1965-1970.

Samarbetsnämndens protokoll med bilagor
- 1961-1970.

Övriga styrelsers och kommittéers protokoll och handlingar
De organ som här följer är tillsatta av stadsfullmäktige under åren 1911-1970 och är placerade i alfabetisk ordning A-Ö, - 1913-1970.
- 1968-1970. Arvodeskommittén (forts. Eslövs kommun 1971).
- 1913-1941. Avloppskommittén.
- 1921-1925. Badhuskommittén, Badkommittén 1938-1944.
- 1969-1970. Bibliotekskommittén.
- 1928. Biblioteksutredningskommittén.
- 1945. Bostadsräkningskommittén.
- 1935-1936. Bostadsförsörjningskommittén.
- 1965. Bostadstilläggskommittén.
- 1966. Bostadsförmedlingskommittén.
- 1917-1938. Brandordningskommittén.
- 1942-1955. Brandstationskommittén.
- 1936. Busstationskommittén.
- 1946. Byggnadskommittén för kv. 18 Bryggaren.
- 1936-1937. Byggnadskommittén för Norra Skolans om- och tillbyggnad 1931-1952.
- 1931-1952. Byggnadskommittén för Eslövs Högre Allmänna Läroverk 1916-1968.
- 1931-1934. Byggnadsordningsrevisionskommittén.
- 1931-1932. Centrala polishuskommittén.
- 1916. Dyrtidstilläggskommittén.
- 1921-1928. El- reservkommittén.
- 1929-1930. Emanuel Möllers minnesvårdskommitté.
- 1928-1930. Fattigvårdsanstaltskommittén.
- 1946-1949. Flygplatskommittén.
- 1967-1968. Fritidsverksamhetskommittén.
- 1936-1941. Fysisk- fostranskommittén.
- 1945-1946. Gaturenhållningskommittén 1916-1967.
- 1941-1943. Hyresmarknadskommittén.
- 1948. Hälsokontrollskommittén.
- 1919-1951. Inkorporeringskommittén.
- 1916-1925. Industritomtskommittén.
- 1933. Konstutställningskommittén.
- 1965-1967. Kommunsammanslagningskommittén.
- 1943-1945. Koloniområdeskommittén.
- 1940-1949. Lokalutredningskommittén.
- 1932. Magistratsbestyrens ombesörjandeskommittén.
- 1945-1952. Namngivningskommittén.
- 1935-1966. Omorganisationskommittén 1916-1958.
- 1916-1958. Reningsverkskommittén 1916-1968.
- 1916-1919. Räkenskaps- och bokföringscentraliseringskommittén.
- 1926-1929. Rådhuskommittén.
- 1960-1968. Sim- och Sporthallskommittén. 1911-1957.
- 1911-1956. Stadsplanekommittén.
- 1936-1938. Stadsplanegranskningskommittén.
- 1911. Stadgekommittén.
- 1942. Stadens jordbruksfastighetskommitté.
- 1953-1957. Skollokalbehovskommittén.
- 1924-1951. Sjukvårdskommittén.
- 1942. Sjukhemskommittén 1923-1967.
- 1926-1957. Tingshusbyggnadsskyldigas kommitté.
- 1936-1939. Torgkommittén.
- 1923-1930. Trottoarförbättringskommittén.
- 1937. Trafikdagskommittén.
- 1945-1957. Ungdomsrådskommittén.
- 1966-1967. Ungdomsrådslokalbehovskommittén.
- 1952. Utredningskommittén för transport av handikappade.
- 1926-1940. Vägkommittén.
- 1965-1970. Åldringsvårdskommittén
(ingår i Eslövs kommun, kommunalfullmäktige).
- 1946-1955. Ölavhämtningstillståndskommittén.

Beredningsutskottets diarium
- 1912-1921.

Diarium
- 1911-1955. Med tilläggsdiarium över ärende angående inkorporering till Eslövs stad 1951, 1955-1964, fr.o.m. 1965, se: Drätselkammaren

Sammanläggningsdelegerades och dess utskotts diarium
- 1966-1970.

Inkomna handlingar
- 1911-1970.

Sammanläggningsdelegerades inkomna handlingar
- 1967-1970. Häri även sammanläggningsdelegerades diarium 1966-1970.

Historik
- Odaterat u.å. Eslövs historia.

Sammandrag av räkenskaper
- 1911-1928. Häri även samarbetsnämndens protokoll 1961-1963.

 

 

Stadsstyrelse

Protokoll med bilagor
Stadsstyrelsen upphörde och ersattes av en kommunalborgmästare 1937.
- 1911-1915, 1916 Med ordningsföreskrifter för den pantlånebank som fanns i Eslövs stad och som mot pant lånade ut en summa på högst 150 kronor för en tid av tre månader.
Pantlånebanken upphörde den 31/12 1946.
- 1917-1926, 1927 Med ordningsstadga för Eslövs stad, 1928-1936.

Diarium
- 1911-1936, 1936 (ingår i kommunalborgmästare).

Röstlängder
Fr.o.m. 1937 finns röstlängderna på valnämnden.
- 1911-1922, 1924-1928, 1930-1936.

Arkivförteckning
- Odaterad. (ingår i Eslövs stad, stadsstyrelsen). Inkomna handlingar från Kungl. Majt.

Inkomna handlingar
- 1911-1936. Med handlingar angående besiktningsskyltar för motorfordon 1925-1933 och polismyndighetens handlingar 1918-1936.

Inkomna handlingar från Kungl. Majt.
- 1911-1936. Med Eslövs köping, kommunalnämnden, Inkomna handlingar från Kungl. Majt. 1734-1910. Häri även arkivförteckning gällande stadsstyrelsen och kommunalborgmästarens arkiv.

Inkomna handlingar från Kungl. Majt:s befallningshavande
- 1911-1936. Med Eslövs köping, kommunalnämnden, Inkomna handlingar från Kungl. Majt:s befallningshavande, 1863-1910.

Stadgar, reglementen, instruktioner m.m.
- 1911-1936. Med Eslövs köping, kommunalnämnden, Stadgar, reglementen, instruktioner m.m., 1873-1910.

 

 

Kommunalborgmästare

Vigselprotokoll
- 1938-1964. Häri även Notarius Publicus. Diarium 1941-1952 samt stadsfullmäktige.
- 1933.

Diarium
- 1937-1938. Med stadsstyrelsens diarium 1936, 1938-1964

Arkivförteckning
- Odaterad. (ingår i Eslövs stad, stadsstyrelsen). Inkomna handlingar från Kungl. Majt.

Inkomna handlingar
- 1937-1939, 1940-1941 Med stadsstyrelsens passhandlingar 1918-1936 och fortsättning t.o.m. 1940 då utfärdande av pass övertogs av länsstyrelserna, nordiska resekort från senaste världskrigets första år 1939-1940 samt en motbok från 1918-1941 i Onsjö härads sparbank med intressanta paragrafer och upplysningar ifrån seklets början.
- 1942-1944 Med handlingar från polismyndigheten 1937-1943, 1945-1964.

Inkomna handlingar från Kungl. Majt.
- 1937-1962.

Inkomna handlingar från Kungl. Majt:s befallningshavande
- 1937-1962.

Stadgar, reglementen, instruktioner m.m.
- 1937-1962.

 

 

Notarius Publicus

Diarium
- 1941-1952 (ingår i kommunalborgmästare).

 

 

Drätselkammare

Protokoll med bilagor
Drätselkammaren utgjorde även brandstyrelse 1911-1924, arbetslöshetskommitté/arbetslöshetsnämnd 1911-1920 och 1969-1970, polisnämnd 1957-1964 samt tekniska verkens styrelse 1967-1970.
- 1911-1970.

Protokollsbilagor
- 1955-1970.

Arbetslöshetskommitténs protokoll och handlingar
- Drätselkammaren utgjorde även arbetslöshets- och hjälpkommitté 1911-1920 samt arbetslöshetsnämnd 1969-1970.
- 1914-1920 (ingår i folkskolestyrelsen/skolstyrelsen).

Anmälningscentralens/bostadsförmedlingens protokoll med bilagor
Anmälningscentralen bildades år 1967 för bostadssökande inom Eslövs stad. Fr.o.m. 1969 benämnes denna bostadsförmedlingsnämnden.
- 1967-1970.

Övriga nämnders och kommittéers protokoll och handlingar
De organ som här följer är tillsatta av drätselkammaren under åren 1924-1970 och är placerade i alfabetisk ordning A-Ö.
- 1934-1939.
- 1934. Arbetsutskottet för lantbrukstillställningen i Eslöv.
- 1939. Bostadsgranskningskommittén Häri även diarium 1911-1914, museistyrelsens protokoll och handlingar 1928-1968, nationalinsamlingskommitténs protokoll och handlingar 1928-1967, folkskolestyrelsens gymnastikhuskommittés protokoll och handlingar 1916-1925, Svenska Europahjälpens Eslövskommittés protokoll 1947, lokalkommittén för 1945 års hälsokampanj samt drätselkammarens övriga liggare 1911-1970.
- 1924-1970. Ett protokoll från badkommittén 1950.
- 1964. Hotellfrågekommittén.
- 1935-1961. Jubileumskommittén.
- 1924-1926. Kanalgatans anläggningskommitté.
- 1964-1965. Kommittén för skyddad verksamhet m.m.
- 1964-1966. Kommunala bostadsdelegationen.
- 1959-1961. Kommunikationsfrågekommittén.
- 1959-1964. Polishuskommittén.
- 1946. Prisinsamlingskommittén.
- 1926-1928. Renhållningskommittén.
- 1958-1970. Övriga separata protokoll från företagsnämnden. Eslövs stad- AB Felix, protokoll från val till kommunförbundets kongress, drätselkammaren- byggnadsnämnden, Tekniska verkens styrelse och informationsmöte, förtroendemän- tjänstemän.

Koncept
- 1911-1917. Med Eslövs köping, kommunalnämnden. Koncept 1906-1910, 1913-1920.

Diarium
- 1911-1914. Med diarium från 1871-1910.
- 1915-1951. Med tilläggsdiarium över ärenden angående inkorporering till Eslövs stad 1951, - - 1952-1970.

Fastighetsförteckning
- 1915, 1929.

Liggare över kvarters- och gatunamn
Uppläggning av tomtindelning, gatuadresser och fastighetsägare samt karta över Eslövs stad.

Liggare över bostadslån
- 1921-1960.

Liggare över stadens styrelser och nämnder
- 1915-1970.

Förteckningar över lån
- 1945-1970. Forts. Eslövs kommun, kommunstyrelsen

Övriga liggare
- 1911-1970. Innehåller: Förteckning över handelsfirmor inom Eslövs stad 1944-1970 med en uppgift 1911, värdehandelsförteckning över Eslövs stads fasta egendom 1873-1970, förteckning över Eslövs stads telefoner 1912 och förteckning över tillstånd och innehav av skjutvapen och ammunition 1927-1933.

Inkomna handlingar
- 1911-1965.
Åren 1966-1968 saknas med all säkerhet en del handlingar, utlånade eller på annat sätt förkomna före kommunsammanläggningen, 1967-1969, 1969 Med handlingar angående stipendium, 1970.

Byggnadshandlingar
- 1925-1949. Innehåller: Entreprenadkontrakt för byggnads- och reparationsarbeten utförda åt Eslövs stad.
- 1945-1948. Kontrakts- och byggnadshandlingar för pensionärshem i kv. Svarvaren 28 och Spinnaren 10.
- 1963. Kontrakts- och byggnadshandlingar för provinsialläkarmottagningen på tomt nr. 1, kv. Filaren och Postmästaren 29 och 6.
- 1965-1968. Entreprenadkontrakt och besiktningsutlåtande för krigsbranddamm å tomt nr. 19, kv. Bryggeriet 703.
- Vatten- och avloppshandlingar för Örtofta samhälle.
Örtofta samhälle ingick åren 1952-1968 i Harrie kommun. Tillhör sedan 1969 Eslövs stad för att slutligen uppgå i Eslövs kommun 1971.
- 1961-1967. Innehåller: Handlingar angående avloppsreningsverk i Örtofta, yttre ledningsarbeten i Örtofta, Toftaholm och Väggarp, huvudledning mellan Lilla Harrie - Väggarp, skötselinstruktion samt leverans- och arbetsprogram för elanläggning inom reningsverket i Örtofta.

Köpeavtal (fastighetsöverlåtelser)
- 1911-1950. Innehåller: Köpeavtal och överenskommelser, 1951-1970.

Låneakter
Handlingar utgallras fr.o.m. 1948 efter lånets giltighetstid som varierar från 20-40 år, beroende på en- flerfamiljs- eller större affärs- och bostadshus, plus 1 år efter inlösen.
- 1921-1947. Handlingar efter 1947 finns på förmedlingsorganet.

Övriga ämnesordnade handlingar
- 1911-1951. Innehåller: Lagfartsbevis och gravationshandlingar samt brandsläckningsavtal mellan Eslövs stads brandkår och övriga närbelägna kommuner.
- 1911-1970. Innehåller: Gåvobrev, köpehandlingar, avtal, överenskommelser, arrendekontrakt och nyttjanderättsavtal.

Deklarationer
- 1968-1970 (ingår i Eslövs kommun, kommunstyrelsen).

Huvudböcker
- 1911-1970.

Inventarieböcker
- 1911-1952.

Bokslutsbilagor
- 1955-1970.

Kassaböcker (utgifter)
- 1911-1968, 1969-1970 (ingår i Eslövs kommun, kommunstyrelsen, kassaböcker).

Kassaböcker (inkomster)
- 1911-1968, 1969-1970 (ingår i Eslövs kommun, kommunstyrelsen, kassaböcker).

Kassaböcker (hyresfastigheter)
- 1944-1954. Gäller pensionärshemmet, 1945-1953.

Fördelningsböcker (utgifter och inkomster)
- 1911-1919.

Fördelningsböcker (utgifter)
- 1920-1970.

Fördelningsböcker (inkomster)
-.1920-1970.

Littereringsplaner
- 1967-1970.

Utgifts- och inkomstverifikationer
Verifikationerna är placerade med eget register. Inkomstverifikationerna gallras enligt beslut, godkänt av Eslövs kommunstyrelse efter 10 år.
- 1911-1970.

Avlöningsjournaler
- 1920-1957.

Lönekort (vita)
Korten är upplagda efter personnummer och gäller löntagaruppgifter åren 1958-1966. Löntagare födda: 1915-1951.
- 1915-1918 Utgallrade 1986, 1919-1921 Utgallrade 1989, 1922-1924 Utgallrade 1992, 1925-1927 Utgallrade 93-94, 1928-1951.
- Odaterade. Dessa kort gäller löntagare utan angivna personnummer. Här kan finnas saknade uppgifter på löntagare åren 1958-1966.
- Odaterade. Dessa kort gäller pensionerade löntagare födda åren 1910-1914. Utgallrade 1985.

Lönekort (gröna)
Korten är upplagda efter personnummer, gäller uppgifter åren 1967-1971.
Eftersom kortsystemet slutar 1971 och övergår till lönelistor 1972 har vi kvar även 1971 här som annars skulle ligga på Eslövs kommun. Korten utgallras enligt beslut året efter löntagaren fyllt 67 år.
Löntagare födda åren 1916-1956:
- 1916-1917 Utgallrade 1985, 1918-1919. Utgallrade 1987, 1920 Utgallrade 1988, 1921 Utgallrade 1989, 1922 Utgallrade 1990, 1923-1924 Utgallrade 1992, 1925 Utgallrade 1993, 1926-1927, 1926 utgallrad 1994, 1928-1956.
- Odaterade. Dessa kort gäller löntagare utan angivna personnummer. Här kan finnas saknade uppgifter 1967-1991.
- Odaterade. Pensionärer f. 1911-1915 utgallrade 1986.

Badhusets räkenskaper
- 1911-1952. Med Eslövs köping, kommunalnämnden, badhusets räkenskaper 1906-1910.

Journaler
- 1916-1948.

Memorialböcker
- 1920-1953.

Reskontra
- 1919-1951.

Debiterings- och uppbördslängder
- 1911-1945.

Sammandrag av räkenskaper
- 1911. Med Eslövs köping, kommunalnämnden. Sammandrag av räkenskaper 1903-1910.
- 1912-1970.

 

 

Arbetslöshetskommitté/
Arbetslöshetsnämnd

Protokoll med bilagor
Drätselkammaren utgjorde även arbetslöshetskommitté 1911-1920 och arbetslöshetsnämnd 1969-1970.
1921-1968 (ingår i fattigvårdsstyrelsen).

 

 

Belysnings- och vattenverksstyrelse

Protokoll
Belysnings- och vattenverksstyrelsen uppgick i Tekniska verkens styrelse 1932.
- 1913-1915. Med protokoll från gemensamma sammanträden med Gas- och vattenverksstyrelsen 1913.
- 1915-1932.

Protokollsbilagor och övriga handlingar
- 1913-1931. Häri även elektricitetsverket. Ämnesordnade handlingar 1911-1913 och Gas- och vattenverksstyrelsen. Protokollsbilagor och övriga handlingar 1911-1916.

Driftjournaler
- 1919-1931.

Huvudböcker
- 1919.

Månadsjournaler
- 1915-1917.

Anslutnings- och elserviceavgifter
- 1912-1931 (ingår i Tekniska Verkens styrelse).

Avlöningsböcker
- 1916-1919.

Avläsningsböcker
- 1914-1916. Med Elektricitetsverkets avläsningsböcker 1912-1915.

Inventarium
- 1914-1930. Med Elektricitetsverkets styrelse. Inventarium 1912-1913.
- 1930-1931 (ingår i Tekniska Verkens styrelse).

 

 

Biblioteksnämnd

Protokoll och övriga handlingar
Biblioteksnämnden ersattes av Kulturnämnden fr.o.m. 1969.
- 1928-1968. Protokoll saknas 1928-1958 och övriga handlingar åren 1940-1958.

 

 

Byggnadsnämnd

Protokoll med bilagor
- 1911. Med Eslövs köping, byggnadsnämndens protokoll 1908-1910, 1912-1970.

Protokollsbilagor
- 1915-1970.
- 1952-1968. Handlingarna gäller Örtofta, (Harrie kommun) som sedan 1969 tillhör Eslövs stad, senare Eslövs kommun 1971.

Stadsingenjörskontorets koncept
- 1961-1970.

Diarium
- 1958-1969, 1969-1970 (ingår i Eslövs kommun, byggnadsnämnden).

Stadsingenjörskontorets diarium
- 1942-1969.

Stadsingenjörskontorets diarium för registerföraren
- 1947-1971.

Stadsingenjörskontorets duarium över mätningsförrättningar
- 1918-1964, 1965-1970 Se Eslövs kommun, Byggnadsnämnden, Stadsingenjörskontorets diarium över mätningsförättningar.

Register till protokoll
Dessa register innehåller även uppgifter från Eslövs köping, byggnadsnämnden 1875-1910.
- 1911-1949. Gäller allmänna avd., 1911-1949 Gäller kv. 1-200, 1911-1949 Gäller kv. 201-399, 1911-1949 Gäller kv. 400-699, 1911-1949 Gäller kv. 700-746.

Stadsingenjörskontorets jordregister över Eslövs stad
- 1933-1960.

Inkomna handlingar
Handlingarna gäller beslut angående tomtindelningar inom Eslövs stad och ligger placerade i tomtnr. varför det även förekommer handlingar från Eslövs Köping åren 1875-1910.
- 1911-1970. Tomtnr. 1-335.
- 1911-1970. Tomtnr. 360-749. Häri även byggnadsritningar 1911-1932.
- 1965-1970. Sammanläggningar och avstyckningar. Häri även protokollsbilagor 1952-1968, gällande Örtofta, då tillhörande Harrie kommun.

Stadsingenjörskontorets avgående handlingar till drätselkammaren
- 1928-1969.

Stadsingenjörskontorets diarieförda in- och utgående handlingar
- 1942-1943. Häri även ej diarieförda handlingar 1918-1932.
- 1943-1970.

Stadsingenjörskontorets registerförares skrivelser
- 1919-1946.

Stadsingenjörskontorets registerförares diarieförda in- och utgående handlingar
- 1947-1971.

Stadsingenjörskontorets beräkningar
- Odaterade (ingår i Eslövs kommun, byggnadsnämnden, Stadsingenjörskontorets beräkningar).

Stadsingenjörskontorets kartor
- Odaterade (ingår i Eslövs kommun, byggnadsnämnden, Stadsingenjörskontorets kartor).

Stadsingenjörskontorets kassaböcker
- 1944-1955.

Byggnadsritningar
- 1911-1932. Gäller byggnadsritningar från gamla och delvis rivna byggnader inom Eslövs stad. Att obs! På Eslövs Köping finns lika handlingar från åren 1882-1908 på byggnadsnämnden J, med korshänvisning till kommunalnämnden.

 

 

Central byggnadskommitté

Protokoll med bilagor
Centrala byggnadskommittén bildades 1962 och ersattes av Fastighetsutskottet 1986.
- 1962-1967, 1963 saknas, 1968-1970.

Diarium
- 1968-1970.

Diarieförda in- och utgående handlingar
- 1969-1970.

Byggnadshandlingar
- 1964. Innehåller: Entreprenadkontrakt och byggnadshandlingar för nybyggnad av verkstadsskola på tomt nr. 2, kv. 388 Skatan i Eslövs stad.
- 1964-1967. Innehåller: Entreprenadkontrakt, anbud och besiktningsprotokoll för verkstadsskolan.
- 1965-1970. Innehåller: Handlingar angående polisstationsbygget. Med ett meddelande 1973.

 

 

Civilförsvarsnämnd

Protokoll med bilagor
Civilförsvarsnämnden ersatte Luftskyddsnämnden.
- 1945-1965.

 

 

Daghemsstyrelse

Protokoll med bilagor
- 1949-1954.

Inventarieförteckningar
- 1950.

 

 

Elektricitetsverkets styrelse

Protokoll
Eslövs stads Elektricitetsverk upphörde 1914 och ingick i Belysnings- och Vattenverksstyrelsen som tillsammans med Eslövs Stads Tekniska Verk 1932. Gasverket lades ner den 21 sept. 1961. Tekniska verken benämnes fr.o.m. 1967 Eslövs stads Elverk och senare vid kommunsammanläggningen 1971 Eslövs Elverk.
- 1912-1914.

Ämnesordnade handlingar
- 1911-1913 (ingår i belysnings- och vattenverksstyrelsen).

Huvudböcker
- 1912-1914.

Dagböcker
- 1913-1914.

Månadsjournaler
- 1912-1913.

Avläsningsjournalere
- 1912-1914 (ingår i belysnings- och vattenverksstyrelsen).

Inventarium
- 1912-1913 (ingår i belysnings- och vattenverksstyrelsen).

 

 

Familjebidragsnämnd

Protokoll med bilagor
Familjebidragsnämnden uppgick i socialnämnden fr.o.m. 1970.
- 1940-1957, 1958-1970 (ingår i hemhjälpsnämnd).

 

 

Fattigvårdsstyrelse

Protokoll med bilagor
Fattigvårdsstyrelsen ersattes av socialnämnden fr.o.m. 1957.
- 1911-1956. Häri även ålderdomshemskommitténs protokoll och handlingar 1951-1953, hjälpverksamhetskommitténs protokoll 1935 och arbetslöshetskommitténs protokoll med bilagor 1948-1968.

Ålderdomshemskommitténs protokoll och handlingar
- 1951-1953.

Hjälpverksamhetskommitténs protokoll
- 1935.

Diarium
- 1934-1956, Med någon diarieföring 1957.

Socialregister
- 1937-1956 A-K, 1937-1956 L-Ö.

Liggare över understödstagare
- 1911-1922. Med Eslövs köping, fattigvårdsstyrelsens liggare 1894-1910.
- 1923-1938, 1932-1956 (ingår i socialnämndens arkiv).

Inkomna handlingar
- 1910-1936. Innehåller handlingar angående kammarrättsutslag och fattigvårdskrav från övriga kommuner, 1937-1939.

Socialakter
- Odaterade. Socialakterna är placerade i socialnämndens arkiv.

Avgångna befattningshavare (även praktikanter)
- 1948-1956.

Huvudböcker
- 1911-1912. Med Eslövs köping, fattigvårdsstyrelsen. Huvudböcker 1909-1910, 1913, 1914-1915 Lucka, 1916.

Kassaböcker
- 1911-1920. Med lucka 1917-1919. Häri även Eslövs köping, fattigvårdsstyrelsen. kassaböcker 1895-1910 och 1955, 1921-1941, lucka 1942, 1943, 1956, lucka 1955 Gäller enbart vårdavgifter vid ålderdomshemmen.

Verifikationer
- 1911-1915. Med Eslövs köping, fattigvårdsstyrelsen. Verifikationer 1909-1913. Med verifikationer 1910, 1914-1920, 1921-1952 lucka, 1953-1956 Häri även avgångna befattningshavare 1948-1956.

Dagböcker
- 1943-1956. Med lucka 1946-1949. Häri även inventarium 1946-1955.

Inventarium
- 1946-1955. Gäller socialbyrån samt ålderdomshemmet Pärlgården, Kommunhemmet och Sallerupshemmet.

 

 

Folkskolestyrelse/Skolstyrelse

Protokoll
Eslövs stad bildade folkskolestyrelse 1915, skolstyrelse 1958.
- 1916-1970.

Barnavårdsnämndens protokoll
- 1936-1946, 1947-1950 lucka, 1951.

Barnavårdsnämndens protokoll och handlingar
- 1915-1926. Med skolrådets handlingar 1914. Häri även skolornas idrottsförenings kassaböcker 1938-1968 samt drätselkammaren, arbetslöshetskommitténs protokoll och handlingar 1914-1920.

Majblommekommitténs protokoll och handlingar
- 1935-1970 (ingår i Eslövs kommun, skolstyrelsen).

Gymnastikhuskommitténs protokoll och handlingar
- 1916-1925 (ingår i Drätselkammaren).

Protokollsbilagor
- 1915-1957. Med skolrådets protokollsbilagor 1911-1914, 1957-1970.

 

 

Kommittén för Eslövs skollovskoloni

Protokoll och övriga handlingar
År 1923 uppfördes en byggnad i Kämpinge vid Höllviksnäs, avsedd för barnkoloniverksamhet åt Eslövs stad, vilken senare vid olika tillfällen om- och tillbyggts.
- 1916-1963. Innehåller: Protokoll, räkenskaper, dagböcker, byggnadshandlingar och övriga handlingar med bl.a. Kämpinge-posten som utgavs 1923.
- 1924-1970. Innehåller: Journaler och inventarieböcker in på 1971.

Diarium
- 1940-1948, 1949-1951 lucka, har inkommit i efterhand den 20/12 1984, 1952-1970.

Register till protokoll
- 1960-1967.

Elevkort
- 1940-1953.

Liggare över skolpliktiga barn
- 1923-1967.

Inkomna handlingar
- 1915-1964. Med lucka 1954-1958. 1959-1964. gäller solutredningen Häri även tjänsteansökningshandlingar 1915-1922 och betygsnämndens protokoll 1951, 1965-1966 lucka, 1967-1970.

Tjänsteansökningshandlingar
- 1915-1922.

Kassaböcker
- 1915-1918. Med skolrådets kassaböcker 1914, 1918-1919.

Skolornas idrottsförenings kassaböcker
- 1938-1968.

Inventarium
.- 1915-1922. Med skolrådets inventarium, 1901-1914, 1920-1957.

Högre allmänna läroverkets verifikationer
- 1966-1970.

 

 

Fritidsnämnd

Protokoll med bilagor
Fritidsnämnden ersatte idrottsnämnden fr.o.m. 1969.
- 1969-1970.

In- och utgående handlingar
- 1969-1970.

Tjänstgöringsintyg
- 1969-1970 (ingår i Eslövs kommun, fritidsnämnden).

 

 

Förmedlingsorgan

Låneakter
Handlingarna utgallras enligt SFS 1958 530 fr.o.m. 1948 efter lånets giltighetstid som varierar från 20 - 40 år, beroende på en- flerfamiljs- eller- större affärs- och bostadshus, plus 1 år efter inlösen. Handlingar före 1948 finns på drätselkammaren.
Byggnadsritningarna skall tillvaratagas och överlämnas till fastighetsförvaltningen.
- 1948-1950. Utgallrade. Härefter ändrade bestämmelser enligt ovan.
- 1951-1965, 1966-1970 Finns i hängmappar i brandsäkra skåp.

 

 

Förvaltningsstyrelse för Eslövs idrottsplats

Protokoll och räkenskaper
Förvaltningsstyrelsen ersattes av idrottsnämnden fr.o.m. 1942.
- 1922-1941.

 

 

Gas- och vattenverksstyrelse

Protokoll
Gas- och vattenverksstyrelsen uppgick i Tekniska Verkens styrelse 1932.
- 1911-1913. Med protokoll från Eslövs köping. Gas- och vattenverksstyrelsen 1909-1910.

Protokollsbilagor och övriga handlingar
- 1911-1916 (ingår i belysnings- och vattenverksstyrelsen).

Liggare över gasverkets skötsel
- 1912-1918.

Huvudböcker
- 1911. Med Eslövs köping, Gas- och vattenverksstyrelsen. Huvudböcker 1910.

Fördelningsböcker
- 1914.

Inventarium
- 1918-1932.

 

 

Generalplanekommitté

Protokoll med bilagor
- 1961-1969.

 

 

Hemhjälpsnämnd

Protokoll med bilagor
Hemhjälpsnämnden uppgick i socialnämnden fr.o.m. 1970.
- 1950-1970. Häri även familjebidragsnämnden. Protokoll med bilagor 1958-1970 samt generalplanekommitténs bilagor 1961.

 

 

Hyresnämnd

Protokoll
- 1917-1944. Med lucka 1922-1941, 1945-1947 Med handlingar 1959-1960 och 1968, 1948-1968 Kvarter: A-B, 1948-1968 Kvarter: B-E, 1948-1968 Kvarter: E-F, 1948-1968 Kvarter: G, 1948-1968 Kvarter: G-H, 1948-1968 Kvarter: I-L, 1948-1968 Kvarter: L, 1948-1968 Kvarter: M-P, 1948-1968 Kvarter: R-S, 1948-1968 Kvarter: T-V, 1948-1968 Kvarter: V-Ö, 1948-1968 Stadsägor: Eslöv, Asmuntorp, Ellinge, Gryby, Kastberga och Västra Sallerup 1:61-21:84, 1948-1968 Stadsägor: 1-200, 1948-1968 Stadsägor: 201-500, 1948-1968 Stadsägor: 501-850, 1948-1968 Stadsägor: 851-1100, 1948-1968 Stadsägor: 1101-17724

Diarium
- 1917-1968, med lucka 1924-1941. Häri även inkomna handlingar 1942-1964.

Inkomna handlingar
- 1942-1964.

 

 

Hälsovårdsnämnd

Protokoll med bilagor
- 1911-1913. Med Eslövs köping, hälsovårdsnämnden. Protokoll 1904-1910.
- 1913-1970.

Protokollsbilagor
- 1911.

Diarium
- 1913-1958, 1958-1960 lucka, 1960-1961, 1961-1965 lucka, 1965-1970 Med fortsättning på Eslövs kommun, hälsovårdsnämnden.

Sundhetsinspektörens diarium
- 1919-1942 (ingår i stadsläkaren).

Hälsovårdsregister
- Odaterat. Register över fastighetsägare inom Eslövs stad.

Inkomna handlingar
- 1911-1970, med lucka 1960-1965. Häri även protokollsbilagor 1911.

Tjänsteansökningshandlingar
- 1943-1966 (ingår i stadsläkaren).

 


överst

Åter till innehållsförteckningen

Åter till första sidan