Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Bosarp
arkivregister

Åter till innehållsförteckningen

 

Kommunalstämma

Protokoll
- 1863-1918. Med protokoll från beslut om införande av hundskatt mot en årlig avgift av 3:- per hund 1883 och protokoll från gemensamma sammanträden med väghållningsskyldiga och de olika snöploglagen i Bosarp 1893-1918 samt protokoll från sammanträde med rust- och rotehållarna inom församlingen 1898.
- Häri även kommunalnämnden. Protokoll 1891-1912.
- 1918-1939 Med protokoll från sammanträde med de olika snöploglagen.
- 1939-1951 Med protokoll från sammanträde med de olika snöploglagen 1939-1944.

Inkomna skrivelser
- 1913-1930. Häri även sammandrag av räkenskaper 1902-1951, kommunalfullmäktige.
- Korrespondens 1945-1949, kommunalnämnden. Inkomna skrivelser 1883-1951, ämnesordnade handlingar 1911-1928. Arkivförteckningar 1960 och beredningsnämndens protokoll 1944-1951 samt debiterings- och uppbördslängder 1885-1915.

Sammandrag av räkenskaper
- 1902-1951.

 

 

Kommunalfullmäktige

Protokoll
- 1938-1951.

Korrespondens
- 1945-1949 (ingår i kommunalstämman). Angående ett planerat bygge för samlingslokaler i Bosarp.

 

 

Kommunalnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även hästuttagningsnämnd 1898-1951, livsmedelsnämnd 1916-1920, arbetslöshetskommitté 1929-1951, hälsovårdsnämnd 1876-1943, inkvarteringsnämnd 1940-1944, civilförsvarsnämnd 1945-1951, beredningsnämnd 1944-1951, förmedlingsorgan 1947-1951 och samarbetskommitté 1949-1951.
- 1873-1881. Med protokoll från sammanträden kommunalnämnden - hälsovårdsnämnden 1876 och kommunalnämnden - fattigvårdsstyrelsen 1880-1881.
- 1882-1890 lucka.
- 1891-1912 (ingår i kommunalstämman).
- 1913-1923 lucka.
- 1924-1949. Med hälsovårdsnämndens protokoll 1929-1943.
- 1949-1951.
- 1950. Protokoll från interimistiska kommunalnämndens sammanträden i Bosarps nybildade kommun.

Beredningsnämndens protokoll
- 1944-1951 (ingår i kommunalstämman).

Arkivförteckningar
- Odaterade (ingår i kommunalstämman).
- Arkivförteckningar 1960.

Inkomna skrivelser
- 1883-1951 (ingår i kommunalstämman).

Ämnesordnade handlingar
- 1911-1928 (ingår i kommunalstämman). Angående vissa lantarbetarförhållanden 1911-1928.

Huvudböcker
- 1863-1900. Med kommunalnämndens protokoll 1873-1881.
- 1901-1931. Med fattigvårdsstyrelsens huvudböcker 1918-1925.
- 1932-1951.

Kassaböcker
- 1947-1951.

Verifikationer
- 1944-1951.

Debiterings- och uppbördslängder
- 1885-1915, spridda år (ingår i kommunalstämman).

 

 

Barnavårdsnämnd

Protokoll
- 1918-1951.

Diarium
- 1946-1951.

Liggare över barnavårdsmannaskap
- 1918-1966.

Liggare över barn som varit föremål för nämndens verksamhet
- Fosterbarn 1946-1966.

Barnavårdsmannaakter
- 1914-1931. Akt nr. 14-09-21 - 31-05-13, 1932-1935. Akt nr. 32-02-20 - 35-11-13.

Huvudböcker
- 1921-1951. Med kassaräkenskaper 1926-1933.

Kassaböcker
1938-1951.

Kassaböcker angående mödrahjälp
- 1938-1947.

 

 

Biblioteksstyrelse

Protokoll
- 1906-1924.

 

 

Byggnadsnämnd

Protokoll
- 1948-1951.

 

 

Fattigvårdsstyrelse

Protokoll
Fattigvårdsstyrelsen utgjorde även nykterhetsnämnd 1928-1944.
- 1918-1927 saknas, 1928-1951. Med protokoll 1952.

Fattigvårdsakter
- 1928-1966.

Huvudböcker
- 1918-1925 (ingår i kommunalnämnden), 1926-1951.

Inventarieförteckningar
- 1919 (ingår i folkskolestyrelsen), 1931-1951.

 

 

Folkskolestyrelse

Protokoll
Bosarps kommun bildade folkskolestyrelse 1940.
- 1940-1951. Med skolrådets protokoll 1919-1939.

Byggnadskommitténs protokoll och handlingar
- 1944-1951. Innehåller: Handlingar angående ny skolbyggnad i Bosarp. Häri även kassaböcker 1940-1947, fattigvårdsstyrelsen. Inventarieförteckningar 1919 samt valnämnden. Protokoll 1938-1950 och röstlängder 1936.

Liggare över skolpliktiga barn
- 1940-1945. Med skolrådets liggare 1926-1939.
- 1940-1951. Med skolrådets liggare 1937-1939.

Huvudböcker
- 1940-1951. Med skolrådets huvudböcker 1871-1939.

Kassaböcker
- 1940-1947. Med skolrådets kassaböcker 1932-1939.

 

 

Hälsovårdsnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även hälsovårdsnämnd 1876-1943.
- 1944-1951.

 

 

Nykterhetsnämnd

Protokoll
Fattigvårdsstyrelsen utgjorde även nykterhetsnämnd 1928-1944.
- 1944-1951. Med ett protokoll från 1952.

 

 

Pensionsnämnd

Protokoll
- 1914-1937, 1938-1945 lucka, 1946-1951.

 

 

Valnämnd

Protokoll
- 1938-1950 (ingår i folkskolestyrelsen).

Röstlängder
- 1936 (ingår i folkskolestyrelsen).

 

 

Kommunalfullmäktige

Protokoll
Bosarps kommun bildades 1952 av Stehag, Trollenäs, Västra Strö och Bosarps kommuner. Den bestod t.o.m. 1966 för att fr.o.m. 1967 ingå i Eslövs stad och slutligen 1971 i den tillsammans med Eslövs stad bildade Eslövs kommun.
- 1952-1956. Med protokoll från förberedande verksamhet 1950-1951. Häri även valberedningsnämndens protokoll 1952-1961, inkomna skrivelser 1955-1966, hälsovårdsnämnden. Protokoll 1952-1966, kommunalnämnden. Protokollsbilagor 1952-1963, budgetredovisningar 1955-1957 och lönenämnden. Protokoll 1955-1966.
- 1957-1966. Med fotobild av samtliga kommunalfullmäktiges ledamöter 1958.

Valberedningens protokoll
- 1952-1961. Med protokoll från förberedande verksamhet 1951.

Pensionärshemskommitténs protokoll
- 1959-1961 (ingår i barnavårdsnämnden).

Inkomna skrivelser
- 1955-1966. Med brand- och hälsovårdsordning.

 

 

Kommunalnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även hästuttagningsnämnd 1952-1966, trafiksäkerhetskommitté 1952-1966, förmedlingsorgan 1952-1966, va- och gatunämnd 1952-1966 samt civilförsvarsnämnd 1952-1966.
- 1952-1957. Med protokoll från förberedande sammanträde 1951, 1958-1966.

Protokollsbilagor
- 1952-1963 (ingår i kommunalfullmäktige).

Diarier
- 1952-1966.

Korrespondens
- 1952-1966. Häri även överförmyndarens årsredogörelser 1965-1966.

Vatten- och avloppshandlingar
- 1952-1965. Innehåller: Protokoll, servitutavtal, ritningar och övriga handlingar angående vatten- och avloppsförsörjningen inom Bosarps kommun. Häri även handlingar angående gator 1960.
- 1954-1960. Innehåller: Förslag och anbud till vattenförsörjnings- och avloppsanläggningar, program för brunnsborrning och provpumpning samt kontrakts- och programhandlingar för elinstallation och leverans och montering av maskinell utrustning för avloppsreningsverket i Stehag.
- 1958-1966. Innehåller: Kontrakt och övriga handlingar angående vattenförsörjnings- och avloppsanläggningar inom Gullarps samhälle. Häri även Stabbarps samhälle 1964-1965.
- 1959-1960. Innehåller: Kontraktshandlingar för byggnads- och rörledningsarbeten för avloppsreningsverk och vattenförsörjnings- och avloppsanläggningar inom Stehags samhälle samt instruktionshandlingar för maskinisten och drifts- och skötselprogram för avloppsreningsverket i Stehag.
- 1964-1965. Innehåller: Kontrakts- och övriga handlingar angående vattenförsörjnings- och avloppsanläggningar inom Stabbarps samhälle.
- 1965-1966. Innehåller: Kontraktshandlingar och slutbesiktningsprotokoll för leverans och montering av maskinell utrustning och utförande av byggnads- och rörledningsarbeten för vattenverk och högreservoar, instruktion för maskinisten, drift och skötsel av vattenförsörjningsanläggningen samt kontraktshandlingar för el-installation inom vattenverket i Stehag samt handlingar första halvåret 1967 angående vattenabonnenter i Gullarp, Trollenäs och Stehag.

Handlingar angående gator
- 1960. Innehåller: Entreprenadkontrakt, ritningar och handlingar angående gatuarbeten inom Stehags samhälle samt expropriation av del av Hassle 4/4 och 4/82.

Byggnadshandlingar
- 1953-1956 (ingår i skolstyrelsen). Innehåller: Handlingar angående ombyggnad och reparation av Bosarps skola samt bibliotek och läkarmottagning i Värlinge.

Huvudböcker
- 1952-1954, 1955-1957 (ingår i kommunfullmäktige), 1958-1966.

Kassaböcker
- 1952-1966.

Fördelningskort
- 1952-1966.

Dagböcker
- 1956-1966, lucka 1959-1965.

Verifikationer
- 1952-1966.

Budgetredovisning och bokslut
- 1966 (ingår i skolstyrelsen).

Kartor
- 1954-1959. Angående vattenförsörjnings- och avloppsanläggningar inom Stehags samhälle.

 

 

Arbetslöshetsnämnd

Protokoll
- 1953-1958. Med Stehags kommun, arbetslöshetsnämndens protokoll 1938-1949.

 

 

Barnavårdsnämnd

Protokoll
- 1952-1966. Med protokoll från förberedande verksamhet 1951. Häri även kommunalfullmäktige, pensionärshemskommitténs protokoll 1959-1961, fattigvårdsstyrelsen. Protokoll 1952-1956, socialnämnden. Protokoll 1957-1966 och nykterhetsnämnden. Protokoll med bilagor 1952-1966 samt hemhjälpsnämnden. Protokoll och övriga handlingar 1952-1966.

Liggare över barn som varit föremål för nämndens verksamhet
- Fosterbarn 1952-1966 Med Bosarps, Trollenäs och Stehags kommuner, barnavårdsnämndens liggare 1946-1951 och liggare över barn som varit föremål för samhällsvård och skyddsuppfostran 1954-1966 samt personakter över barn som varit föremål för samhällsvård 1952-1966. Häri även register över fosterbarn 1966.

Liggare över barn som varit föremål för samhällsvård och skyddsuppfostran
- 1954-1966.

Liggare över barnavårdsmannaskap
- 1952-1966. Med liggare över barnavårdsmannaskap 1936-1951.

Register över fosterbarn
- 1966.

Barnavårdsmannaakter
- Odaterade Akt nr. 36-03-10 - 39-03-16.
- Odaterade Akt nr. 40-01-05 - 42-09-21.
- Odaterade Akt nr. 43-01-13 - 45-10-16.
- Odaterade Akt nr. 46-01-17 - 48-06-26.
- Odaterade Akt nr. 49-02-28 - 53-09-26.
- Odaterade Akt nr. 54-02-02 - 58-12-12.
- Odaterade Akt nr. 59-02-26 - 65-09-06.

Personakter över barn som varit föremål för samhällsvård
- 1952-1966.

Barnavårdsmans räkenskaper
- 1963-1966 Med någon räkenskap 1967.

 

 

Byggnadsnämnd

Protokoll
- 1952-1966 Med protokoll från 1951.

Protokollsbilagor
- 1953-1962 Med karta över Stehags stationssamhälle, 1963-1966.

 

 

Fattigvårdsstyrelse

Protokoll
Fattigvårdsstyrelsen ersattes av socialnämnden fr.o.m. 1957.
- 1952-1956 (ingår i barnavårdsnämnden). Med protokoll från förberedande verksamhet 1951.

Socialregister
- 1952-1956 (ingår i socialnämnden).

Fattigvårdsakter
- 1952-1956 (ingår i socialnämnden).

Inventarieförteckningar
- 1952-1956 (ingår i socialnämnden).

 

 

Hemhjälpsnämnd

Protokoll och övriga handlingar
- 1952-1966 (ingår i barnavårdsnämnden). Med protokoll från förberedande verksamhet 1951.

 

 

Hälsovårdsnämnd

Protokoll
- 1952-1966 (ingår i kommunalfullmäktige). Med protokoll från förberedande verksamhet 1951.

Ämnesordnade handlingar
- 1956-1966. Innehåller: Protokoll över bakteriologiska undersökningar. Resolutioner. Inventeringshandling. Kontrakt. Korrespondens. Förteckning över fastighetsägare i Trollenäs, Gullarp, Asmundtorp, Bosarp, Stabbarp, Stehag, Sjöholmen och Hasslebro 1964. Anbud på renhållning. Räkenskaper.

 

 

Lönenämnd

Protokoll
- 1956-1966 (ingår i kommunalfullmäktige).

 

 

Nykterhetsnämnd

Protokoll
- 1952-1966 (ingår i barnavårdsnämnden).

 

 

Pensionsnämnd

Protokoll
- 1952-1962. Häri även Trollenäs kommun, pensionsnämnden: protokoll 1949-1951.

Pensionsakter
Serien gallras jämlikt SFS 1958:530 med en gallringsfrist av 100 år efter vederbörande pensionstagares födelse.

 

 

Skolstyrelse

Protokoll
- 1952-1966. Innehåller: Arbetsutskottets protokoll. Protokoll från förberedande verksamhet 1951. Tjänstematriklar 1932-1966. Korrespondens 1956-1957. Byggnadskommitténs protokoll och handlingar 1952-1958. Kommunalnämnden, byggnadshandlingar 1953-1956.

Byggnadskommitténs protokoll och handlingar
- 1952-1958.

Trollenäs och Västra Strö majblommekommittés protokoll och handlingar
- 1952-1966. Med handlingar 1928-1951 och 1967-1968. Häri även kommunalnämnden.

Budgetredovisning och bokslut
- 1966.

Brevdiarier
- 1952-1957.

Tjänstematriklar
- 1932-1966. Med skolrådets tjänstematriklar 1911-1931.

Liggare över skolpliktiga barn
- 1952-1959. Med Bosarps kommun, folkskolestyrelsen Liggare 1940-1951.
- 1952-1959. Med Stehags kommun, folkskolestyrelsen Liggare 1937-1951.
- 1952-1959. Med Västra Strö kommun, skolrådets Liggare 1937-1951.
- 1952-1960. Med Trollenäs kommun, folkskolestyrelsen. Liggare 1949-1951.
- 1952-1967.

Korrespondens
- 1956-1957.

Avlöningsjournaler
- 1952-1953. Med journaler 1951, 1953-1962.

 

 

Socialnämnd

Protokoll
Socialnämnden ersatte fattigvårdsstyrelsen fr.o.m. 1957.
- 1957-1966 (ingår i barnavårdsnämnden).

Socialregister
- 1957-1966. Med fattigvårdsstyrelsens socialregister från inkorporerade kommuner till Bosarps kommun 1952.

Byggnadshandlingar
- 1957-1958. Innehåller: Byggnadshandlingar och entreprenadkontrakt angående pensionärshemmet i Öslöv samt byggnadskommitténs protokoll 1956.
- 1959-1961. Innehåller: Byggnadshandlingar och entreprenadkontrakt angående pensionärshemmet i Gullarp.

Socialakter
- 1957-1966. Med fattigvårdsstyrelsens akter 1952-1956 och Bosarps kommun, (1863-1951) fattigvårdsakter 1928-1951.

Inventarieförteckningar
- 1957-1958. Med fattigvårdsstyrelsens inventarieförteckningar 1952-1956 och Bosarps kommun, fattigvårdsstyrelsens inventarieförteckningar 1931-1951.

 

 

Valnämnd

Röstlängder
- 1952-1962.

 

 

Överförmyndare

Årsredogörelser
- 1965-1966 (ingår i kommunalnämnden).

 


överst

Åter till innehållsförteckningen

Åter till första sidan